Ziemia Bolesławiecka

O NAS

Ziemia_Bol_2015-5796

Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka:

1. Jan Cołokidzi - prezes Stowarzyszenia

2. Antoni Stec - wiceprezes Stowarzyszenia

3. Andrzej Miżdal - wiceprezes Stowarzyszenia

4. Stanisław Wiącek - skarbnik Stowarzyszenia

5. Urszula Kasprzak - sekretarz Stowarzyszenia

6. Dariusz Jancelewicz - członek Zarządu

7. Witold Wolak - członek Zarządu

Proces powołania Stowarzyszenia wyniknął z inicjatywy radnych powiatowych i miejskich wobec potrzeb społeczeństwa lokalnego oraz regionu - powiatu bolesławieckiego. Jego utworzenie nie było całkowicie nowym zamierzeniem polityki pro-społecznej Ziemi Bolesławieckiej. Od początków współpracy grupy osób, a następnie wyboru na radnych, z wypracowanych środków wspierane były inicjatywy o rozmaitym charakterze, zarówno lokalne, jak również regionalne.

Stowarzyszenie ZIEMIA BOLESŁAWIECKA jest jedynie kontynuacją tych dobroczynnych i charytatywnych działań. Jest to dalszy i bardziej profesjonalny etap oparty na nowej formie organizacyjno-prawnej. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli na jeszcze bardziej efektywne wydatkowanie środków z budżetu stowarzyszenia na cele statutowe. Nazwa Stowarzyszenia nawiązuje bezpośrednio do patriotyzmu lokalnego - MAŁEJ OJCZYZNY.

Działalność publiczną rozpoczęto 30 maja 2003 r., a statut organizacji pożytku publicznego otrzymano 19 marca 2004 roku. Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia swoje funkcje wypełnią społecznie. Zadaniem Stowarzyszenia jest wspomaganie i uzupełnianie zwłaszcza tych dziedzin życia, które często ze względu na sytuację budżetową Państwa, pozostają nie należycie dofinansowane. W statutowym zakresie celów jej działalności jest mowa o:

  • Budowa obywatelskiego społeczeństwa na terenie powiatu bolesławieckiego, poprzez zwiększenie aktywności mieszkańców w zakresie kształtowania rozwoju gospodarczego, kultury, ekologii, sportu i warunków wypoczynku
  • Współpraca z przedstawicielami samorządów terytorialnych i organizacjami gospodarczymi
  • Podejmowanie działań związanych z promocją Ziemi Bolesławieckiej i problematyki związanej z Integracją Europejską i współpracą przygraniczną
  • Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • Działalności charytatywnej
  • Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • Działalności na rzecz mniejszości narodowych
  • Ochrony i promocji zdrowia
  • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  • Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  • Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
  • Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  • Upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  • Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  • Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
  • Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
  • Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  • Ratownictwa i ochrony ludności
  • Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  • Upowszechniania i ochrony praw konsumentów
  • Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  • Promocji i organizacji wolontariatu