1 % podatku dla Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka

Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka zostało zarejestrowane 30 maja 2003 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000163366, a status organizacji pożytku publicznego uzyskało 19 marca 2004 r. Od początku swego istnienia prowadzi działalność charytatywną, wspiera finansowo różne lokalne instytucje i organizacje społeczne oraz uczestniczy w pracy samorządu miejskiego i powiatowego.

Środki finansowe na swą działalność Stowarzyszenie gromadzi głównie z odpisu 1 % podatku od osób fizycznych. W latach 2004 – 2018 swój 1 % podatku na rzecz Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka przekazało 40.187 podatników z całego kraju, a łączna kwota zebrana z tego tytułu wyniosła 2.469.308,80 zł. Z tytułu innych wpłat na swą działalność statutową w tym okresie Stowarzyszenie zebrało 311.014,14 zł.

Środki otrzymywane z 1 % podatku Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka przeznacza w całości na działalność charytatywną i wsparcie finansowe instytucji kulturalnych, szkół, klubów sportowych, parafii oraz stowarzyszeń osób niepełnosprawnych. Ilość środków finansowych przekazywanych poszczególnym beneficjariuszom uzależniona jest głównie od podatników wskazujących w swoim corocznym PIT cel szczegółowy, na który przeznaczają swój 1 % podatku. Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka stosuje zasadę, że 100 % wpłat wskazanych dla poszczególnych osób, instytucji i organizacji społecznych jest im przekazywane. Koszty własne działalności Stowarzyszenia (usługi księgowe, opłaty bankowe i czynszu za lokal oraz energię elektryczną, materiały biurowe) pokrywane są z innych źródeł. Zarząd i członkowie Stowarzyszenia wykonują swą pracę społecznie.

W latach 2004 – 2018 w ramach prowadzonej działalności charytatywnej Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka przekazało 1.720.004,06 zł dla 113 osób (w większości przypadków pomoc ta była udzielana wielokrotnie) – głównie na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji oraz pomoc dla pogorzelców w odbudowie domu. W tym samym okresie przekazało 893.870,29 zł na wsparcie finansowe dla 68 instytucji i organizacji społecznych (w większości przypadków – wielokrotnie). Pozostałe środki są w trakcie rozdysponowywania.

Wśród instytucji i organizacji społecznych największymi beneficjariuszami 1 % podatku w latach 2004 – 2017 w Stowarzyszeniu Ziemia Bolesławiecka były:

– 17 parafii, którym przekazano 318.974,45 zł głównie na organizację letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, utrzymanie obiektów zabytkowych oraz na działalność charytatywną;

– Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, któremu w latach 2008 – 2018 przekazano 155.000,00 zł na dofinansowanie wydania jedenastu edycji „Rocznika Bolesławieckiego” oraz 9.000,00 zł na wydanie innych publikacji o tematyce lokalnej;

– szkół z terenu powiatu bolesławieckiego, którym przekazano 85.259,00 zł na zakup środków dydaktycznych i nagrody dla uczniów;

– 19 klubów sportowych, którym przekazano 80.884,91 zł na zakup sprzętu sportowego, przewóz zawodników na zawody sportowe i usługi trenerskie;

– Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Tomaszowie Bolesławieckim, któremu przekazano 71.490,78 zł głównie na żywność dla bocianów i urządzenia do opieki nad zwierzętami;

– stowarzyszenia osób niepełnosprawnych, którym przekazano 55.557,47 zł głównie na organizację turnusów rehabilitacyjnych i wynajem sal do ćwiczeń;

– Dom Dziecka w Bolesławcu, któremu przekazano 31.318,36 zł głównie na zakup sprzętu stanowiącego jego wyposażenie;

– lokalne stowarzyszenia organizujące imprezy kulturalne, na dofinansowanie których przekazano 29.076,23 zł;

– Szpital Powiatowy w Bolesławcu, któremu przekazano 10.568,00 zł na naprawę środków transportu;

– 3 Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Powiatu Bolesławiec, którym przekazano 8.248,20 zł na zakup sprzętu;

– Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu, któremu przekazano 7.382,63 zł głównie na zakup sprzętu do pracowni modelarstwa lotniczego.

Z pomocy finansowej Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka korzystają instytucje i organizacje społeczne oraz mieszkańcy Ziemi Bolesławieckiej, ale są wśród nich także osoby z powiatów: jeleniogórskiego, legnickiego, lubańskiego, lublińskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego.

Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka zwraca się do wszystkich podatników w całym kraju o przekazywanie swojego 1 % podatku dla naszej organizacji – zarówno ze wskazaniem w swoim PIT celu szczegółowego – wtedy w całości przekażemy te środki wskazanym beneficjariuszom, jak bez tego wskazania – wtedy będziemy mogli zwiększyć pomoc dla najbardziej potrzebujących i rozszerzać swą działalność zgodnie z przepisami ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego.

Do przekazania 1 % podatku wystarczy podać w swoim corocznym PIT nasz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000163366.