1 % podatku dla Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka

Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka zostało zarejestrowane 30 maja 2003 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000163366, a status organizacji pożytku publicznego uzyskało 19 marca 2004 r. Od początku swego istnienia prowadzi działalność charytatywną, wspiera finansowo różne lokalne instytucje i organizacje społeczne oraz uczestniczy w pracy samorządu miejskiego i powiatowego.

Środki finansowe na swą działalność Stowarzyszenie gromadzi głównie z odpisu 1 % podatku od osób fizycznych. W latach 2004-2018 swój 1 % podatku na rzecz Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka przekazało 40.185 podatników z całego kraju, a łączna kwota zebrana z tego tytułu wyniosła 2.469.225,90 zł.

Środki otrzymywane z 1 % podatku Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka przeznacza w całości na działalność charytatywną i wsparcie finansowe instytucji kulturalnych, szkół, klubów sportowych, parafii oraz stowarzyszeń osób niepełnosprawnych. Ilość środków finansowych przekazywanych poszczególnym beneficjariuszom uzależniona jest głównie od podatników wskazujących w swoim corocznym PIT cel szczegółowy, na który przeznaczają swój 1 % podatku. Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka stosuje zasadę, że 100 % wpłat wskazanych dla poszczególnych osób, instytucji i organizacji społecznych jest im przekazywane. Koszty własne  działalności Stowarzyszenia (usługi księgowe, opłaty bankowe i czynszu za lokal oraz energię elektryczną, materiały biurowe) pokrywane są z innych źródeł. Zarząd i członkowie Stowarzyszenia wykonują swą pracę społecznie.

W latach 2004-2017 w ramach prowadzonej działalności charytatywnej Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka przekazało 1.281.685,68 zł dla 171 osób – głównie na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji. W tym samym okresie  przekazało 810.839,17 zł na wsparcie finansowe dla 152 instytucji i organizacji społecznych. Pozostałe środki, zwłaszcza przekazane przez Urząd Skarbowy w 2018 r., są w trakcie rozdysponowywania.

Wśród instytucji i organizacji społecznych największymi beneficjariuszami 1 % podatku w latach 2004 – 2017 w Stowarzyszeniu Ziemia Bolesławiecka były:

  •  parafie bolesławieckie, którym przekazano 295.983,52 zł głównie na organizację letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, utrzymanie obiektów zabytkowych  oraz na działalność charytatywną;
  • Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, któremu przekazano 140.000,00 zł na dofinansowanie wydania dziesięciu dotychczasowych edycji „Rocznika Bolesławieckiego” oraz 9.000,00 zł na wydanie innych publikacji o tematyce lokalnej;
  •  szkoły, którym przekazano 83.449,31 zł na zakup środków dydaktycznych i nagrody dla uczniów;
  •  kluby sportowe, którym przekazano 72.713,31 zł na zakup sprzętu sportowego, przewóz zawodników na zawody sportowe i usługi trenerskie;
  • Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Tomaszowie Bolesławieckim, któremu przekazano 67.291,22 zł głównie na żywność i utrzymanie urządzeń do opieki nad zwierzętami;
  • stowarzyszenia osób niepełnosprawnych, którym przekazano 55.557,47 zł na organizację turnusów rehabilitacyjnych i wynajem sal do ćwiczeń;
  • Dom Dziecka w Bolesławcu, któremu przekazano 31.318,36 zł głównie na zakup sprzętu stanowiącego jego wyposażenie;
  • lokalne stowarzyszenia organizujące imprezy kulturalne, na dofinansowanie których przekazano 26.760,23 zł;
  • Szpital Powiatowy w Bolesławcu, któremu przekazano 10.568,00 zł na naprawę środków transportu;
  • Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu, któremu przekazano 6.982,63 zł głównie na zakup sprzętu do pracowni modelarstwa lotniczego.

Z pomocy finansowej Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka korzystają instytucje i organizacje społeczne oraz mieszkańcy Ziemi Bolesławieckiej, ale są wśród nich także osoby z powiatów: jeleniogórskiego, legnickiego, lubańskiego, lublińskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego.

Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka zwraca się do wszystkich podatników w całym kraju o przekazywanie swojego 1 % podatku dla naszej organizacji – zarówno ze wskazaniem w swoim PIT celu szczegółowego (wtedy w całości przekażemy te środki wskazanym beneficjariuszom), jak bez tego wskazania (wtedy będziemy mogli zwiększyć pomoc dla najbardziej potrzebujących i rozszerzać swą działalność zgodnie z przepisami ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego).

Do przekazania 1 % podatku wystarczy  podać w swoim corocznym PIT nasz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000163366.