O nas

Ziemia_Bol_2015-5796

Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka:

 1. Jan Cołokidzi – prezes
 2. Jan Olesiak- wiceprezes
 3. Edmund Maliński – sekretarz
 4. Stanisław Wiącek – skarbnik
 5. Przemysław Godek – Członek zarządu.  Zarząd (Wybrany w czerwcu 2021. na 2-letnią kadencję, czyli lata 2021 – 2023)

Proces powołania Stowarzyszenia wyniknął z inicjatywy radnych powiatowych i miejskich wobec potrzeb społeczeństwa lokalnego oraz regionu – powiatu bolesławieckiego. Jego utworzenie nie było całkowicie nowym zamierzeniem polityki pro-społecznej Ziemi Bolesławieckiej. Od początków współpracy grupy osób, a następnie wyboru na radnych, z wypracowanych środków wspierane były inicjatywy o rozmaitym charakterze, zarówno lokalne, jak również regionalne.

Stowarzyszenie ZIEMIA BOLESŁAWIECKA jest jedynie kontynuacją tych dobroczynnych i charytatywnych działań. Jest to dalszy i bardziej profesjonalny etap oparty na nowej formie organizacyjno-prawnej. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli na jeszcze bardziej efektywne wydatkowanie środków z budżetu stowarzyszenia na cele statutowe. Nazwa Stowarzyszenia nawiązuje bezpośrednio do patriotyzmu lokalnego – MAŁEJ OJCZYZNY.

Działalność publiczną rozpoczęto 30 maja 2003 r., a statut organizacji pożytku publicznego otrzymano 19 marca 2004 roku. Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia swoje funkcje wypełnią społecznie. Zadaniem Stowarzyszenia jest wspomaganie i uzupełnianie zwłaszcza tych dziedzin życia, które często ze względu na sytuację budżetową Państwa, pozostają nie należycie dofinansowane. W statutowym zakresie celów jej działalności jest mowa o:

 • Budowa obywatelskiego społeczeństwa na terenie powiatu bolesławieckiego, poprzez zwiększenie aktywności mieszkańców w zakresie kształtowania rozwoju gospodarczego, kultury, ekologii, sportu i warunków wypoczynku
 • Współpraca z przedstawicielami samorządów terytorialnych i organizacjami gospodarczymi
 • Podejmowanie działań związanych z promocją Ziemi Bolesławieckiej i problematyki związanej z Integracją Europejską i współpracą przygraniczną
 • Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • Działalności charytatywnej
 • Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Działalności na rzecz mniejszości narodowych
 • Ochrony i promocji zdrowia
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 • Upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
 • Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
 • Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • Ratownictwa i ochrony ludności
 • Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • Upowszechniania i ochrony praw konsumentów
 • Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Promocji i organizacji wolontariatu