Regulamin – środki

Regulamin przyznawania środków finansowych gromadzonych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

Poniżej przedstawiamy regulamin przyznawania środków finansowych gromadzonych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

Uchwalony  30 marca 2017 r.

§ 1. Zasady ogólne

 1. Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka (dalej w skrócie SZB) gromadzi środki finansowe zgodnie z § 34 statutu SZB.
 2. Wnioski o przyznanie środków finansowych gromadzonych przez SZB mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne zwane dalej podmiotami.
 3. Rozpatrywane są wnioski spełniające następujące warunki:
  • a) wniosek musi być zgodny z celami statutowymi (SZB),
  • b) wniosek musi być zgodny z celami statutowymi składającego podmiotu,
  • c) wniosek musi być realizowany bezpośrednio przez składający podmiot.
 4. W przypadku podmiotów dla których SZB gromadzi wpłaty imienne mogą być przyznane środki finansowe do wysokości zebranych dla tych podmiotów środków finansowych.
 5. W przypadku podmiotów, które nie mają zgromadzonych wpłat imiennych mogą być przydzielane środki finansowe w zależności od możliwości finansowych SZB.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości finansowych SZB, mogą być przyznane środki finansowe podmiotowi zobowiązującemu się do podjęcia starań o pozyskiwanie wpłat na rzecz SZB.
 7. Przyznane wnioskującemu podmiotowi środki finansowe mogą być przekazywane w formie zapłaty wskazanych przez niego należności lub w formie refundacji poniesionych przez niego udokumentowanych kosztów.
 8. Nadzór nad rozpatrywaniem i przekazywaniem środków finansowych sprawuje skarbnik SZB.
 9. Nad prawidłowością przyznawania i przekazywania środków finansowych czuwa Komisja Rewizyjna SZB.
 10. Szczegółowy wykaz przekazanych środków finansowych zamieszczany jest w rocznym sprawozdaniu finansowym SZB.

§ 2. Wniosek o przyznanie środków finansowych

 1. Wnioski o przydział środków finansowych składane są do Zarządu SZB.
 2. Wniosek o przyznanie środków finansowych powinien zawierać:
  • nazwę i adres wnioskodawcy,
  • uzasadnienie,
  • dowody poniesionych kosztów, a wyjątkowo w szczególnie uzasadnionych przypadkach – zobowiązanie do złożenia tych dowodów w ustalonym terminie.

§ 3. Procedura rozpatrywania wniosków i przekazywania środków finansowych

 1. Wnioski o przyznanie środków finansowych przyjmowane są w biurze SZB.
 2. Wnioski spełniające warunki, o których mowa w § 1, ust 3 i § 2, ust. 2, niniejszego regulaminu rozpatrywane są przez Zarząd SZB w terminie dwóch tygodni od ich wpłynięcia.
 3. Zarząd SZB może przed rozpatrzeniem wniosku zasięgnąć opinii w środowisku wnioskodawcy lub instytucji (organizacji) związanych z rodzajem działalności i potrzeb wnioskującego podmiotu.
 4. Decyzję w sprawie przyznania środków finansowych podejmuje zwykłą większością Zarząd SZB w formie uchwały w głosowaniu jawnym.
 5. Środki finansowe przyznane wnioskującemu podmiotowi przekazywane są na wskazany przez niego adres i konto bankowe w terminie dwóch tygodni od podjęcia uchwały przez Zarząd SZB.
 6. Zarząd SZB może zażądać od podmiotu składającego wniosek zwrotu przyznanych i przekazanych środków finansowych w przypadku niezłożenia przez niego w ustalonym terminie dowodów poniesionych kosztów.