Uchwała nr 10/2018 z dnia 22 marca 2018 r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka

Na podstawie § 17, pkt 7 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje:

§1

Art. 1, ust, 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka otrzymuje brzmienie:

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 5 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant                                                                                                                                                                Przewodniczący Zgromadzenia