Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w dniu  11 marca 2021 r. zostało przedstawione SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy 1 stycznia 2020 r.  – 31 grudnia 2020 r., sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości.

 

 UCHWAŁA ZARZĄDU 9/2021

z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

 

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w dniu  11 marca 2021 r. zostało przedstawione SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy 1 stycznia 2020 r.  – 31 grudnia 2020 r., sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości.

 

  1. Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka przyjmuje sprawozdanie finansowe  za  rok  obrotowy  2020 składające  się z:

– Bilansu  na  dzień 31 grudnia 2020 r.  wykazującego  po  stronie aktywów i pasywów kwotę 401.394,36 zł (słownie:  czterysta jeden  tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złotych trzydzieści sześć   groszy),         

  Rachunku  zysków i  strat  za  okres  1 stycznia 2020 r.   –  31 grudnia 2020 r. wykazującego zysk w kwocie 126.414,46 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czternaście złotych czterdzieści sześć groszy),

– Informacji dodatkowej.

  1. Środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie 401.135,93 zł (słownie: czterysta jeden tysięcy sto trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy groszy) zostają włączone do przychodów roku obrotowego 2021.
  2. Zysk osiągnięty za rok obrotowy 2020 r. w kwocie 126.414,46 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czternaście złotych czterdzieści sześć groszy) zwiększy przychody w 2021 r. i zostanie przeznaczony  na  cele

.

Przyjęto jednogłośnie.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Bolesławiec 11 marca 2021 r.