1% podatku

1 % podatku dla Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w latach 2004 – 2021

1 % podatku dla Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w latach 2004 – 2021

 

   Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka zostało zarejestrowane 30 maja 2003 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000163366, a status organizacji pożytku publicznego uzyskało 19 marca 2004 r. Od początku swego istnienia prowadzi działalność charytatywną, wspiera finansowo różne lokalne instytucje i organizacje społeczne oraz uczestniczy w pracy samorządu miejskiego i powiatowego.

Środki finansowe na swą działalność Stowarzyszenie gromadzi głównie z odpisu 1 % podatku od osób fizycznych. W latach 2004 – 2021 swój 1 % podatku na rzecz Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka przekazało 53 511 podatników z całego kraju, a łączna kwota zebrana z tego tytułu wyniosła 3 634 628,02 zł. Z tytułu innych wpłat na swą działalność statutową w tym okresie Stowarzyszenie zebrało 394 500,70 zł.

Środki otrzymywane z 1 % podatku Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka przeznacza w całości na działalność charytatywną i wsparcie finansowe instytucji kulturalnych, szkół, klubów sportowych, parafii oraz stowarzyszeń osób niepełnosprawnych. Ilość środków finansowych przekazywanych poszczególnym beneficjariuszom uzależniona jest głównie od podatników wskazujących w swoim corocznym PIT cel szczegółowy, na który przeznaczają swój 1 % podatku. Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka stosuje zasadę, że 100 % wpłat wskazanych dla poszczególnych osób, instytucji i organizacji społecznych jest im przekazywane. Koszty własne działalności Stowarzyszenia (usługi księgowe, opłaty bankowe i czynszu za lokal oraz energię elektryczną, materiały biurowe) pokrywane są z innych źródeł. Zarząd i członkowie Stowarzyszenia wykonują swą pracę społecznie.

W latach 2004 – 2021 w ramach prowadzonej działalności charytatywnej Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka przekazało 2 448 239,91 zł dla 128 osób (w większości przypadków pomoc ta była udzielana wielokrotnie) – głównie na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji oraz pomoc dla pogorzelców w odbudowie domu. W tym samym okresie  przekazało 1 260 231,34 zł na wsparcie finansowe dla 79 instytucji i organizacji społecznych (w większości przypadków – wielokrotnie). Pozostałe środki są w trakcie rozdysponowywania.

Wśród instytucji i organizacji społecznych największymi beneficjariuszami 1 % podatku w latach 2004 – 2020 w Stowarzyszeniu Ziemia Bolesławiecka były:

– 19 parafii, którym przekazano 421 668,59 zł głównie na organizację letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, utrzymanie obiektów zabytkowych oraz na działalność charytatywną;

– Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, któremu przekazano 200 000,00 zł na dofinansowanie wydania czternastu edycji „Rocznika Bolesławieckiego” oraz 9 000,00 zł na wydanie innych publikacji o tematyce lokalnej;

–  15 szkół z terenu powiatu bolesławieckiego, którym przekazano 86 372,94 zł na zakup środków dydaktycznych i nagrody dla uczniów;

– 20 klubów sportowych, którym przekazano 124 856,31 zł na zakup sprzętu sportowego, przewóz zawodników na zawody sportowe i usługi trenerskie;

– Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Tomaszowie Bolesławieckim, któremu przekazano 102 061,44 zł głównie na żywność dla bocianów i urządzenia do opieki nad zwierzętami;

– 4 stowarzyszenia osób niepełnosprawnych, którym przekazano 80.247,64 zł. na organizację turnusów rehabilitacyjnych i wynajem sal do ćwiczeń;

– Dom Dziecka w Bolesławcu, któremu przekazano 33 069,16 zł głównie na zakup sprzętu stanowiącego jego wyposażenie;

– 8 lokalnych stowarzyszeń organizujących imprezy kulturalne, na dofinansowanie których przekazano 39 630,89 zł;

– Szpital Powiatowy w Bolesławcu, któremu przekazano 16 123,30 zł na naprawę środków transportu;

– 6 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Bolesławiec, którym przekazano 49 013,40 zł na zakup sprzętu;

– Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu, któremu przekazano 7.782,63 zł głównie na zakup sprzętu do pracowni modelarstwa lotniczego i organizację festiwalu teatralnego.

Z pomocy finansowej Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka korzystają instytucje i organizacje społeczne oraz mieszkańcy Ziemi Bolesławieckiej, ale są wśród nich także osoby z powiatów: jeleniogórskiego, legnickiego, lubańskiego, lublińskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego.

Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka zwraca się do wszystkich podatników w całym kraju o przekazywanie swojego 1 % podatku dla naszej organizacji – zarówno ze wskazaniem w swoim PIT celu szczegółowego (wtedy w całości przekażemy te środki wskazanym beneficjariuszom), jak bez tego wskazania (wtedy będziemy mogli zwiększyć pomoc dla najbardziej potrzebujących i rozszerzać swą działalność zgodnie z przepisami ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego).

Do przekazania 1 % podatku bez wskazania celu szczegółowego wystarczy  podać w swoim corocznym PIT nasz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000163366.