Uchwała nr 3/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka za rok 2017

Na podstawie § 17, pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu zatwierdza przedstawione sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant                                                                                                                                                                          Przewodniczący Zebrania