Uchwała nr 2/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.

Na podstawie § 17, pkt 11 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje :

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 składające się z:

a) Bilansu na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazującego po stronie

aktywów i pasywów kwotę 250.408,98 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),

b) Rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. wykazującego zysk w kwocie 12.746,48 zł ( słownie: dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych czterdzieści osiem groszy),

      1. Informacji dodatkowej.

        2. Środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 250.408,98 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) zostają włączone do przychodów roku obrotowego 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant                                                                                                                                                              Przewodniczący Zgromadzenia