Uchwała nr 5/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017

Na podstawie § 17, pkt 11 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka

uchwala się, co następuje :

§ 1

Zysk osiągnięty w 2017 r. w kwocie 12.746,48 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych czterdzieści osiem groszy) zwiększy przychody roku obrotowego 2018 i zostanie przeznaczony na cele statutowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant                                                                                                                                                                Przewodniczący Zgromadzenia