Uchwała nr 6/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka za rok 2017

Na podstawie § 17, pkt 3 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami przez Zarząd oraz oceną dokonaną przez Komisję Rewizyjną stwierdza, że działalność Stowarzyszenia była prowadzona prawidłowa i udziela Zarządowi Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w składzie:

  • Jan Cołokidzi – prezes,

  • Andrzej Miżdal – wiceprezes,

  • Antoni Stec – wiceprezes,

  • Urszula Cieśla – sekretarz,

  • Stanisław Wiącek – skarbnik,

  • Dariusz Jancelewicz – członek Zarządu,

  • Witold Wolak – członek Zarządu

    absolutorium za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant                                                                                                                                                                Przewodniczący Zgromadzenia