UCHWAŁA ZARZĄDU 8/2018

z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w dniu 8 marca 2018 r. zostało przedstawione SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r., sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości.

§ 1

  1. Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka przyjmuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 składające się z:

– Bilansu na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 250.408,98 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),

Rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. wykazującego zysk w kwocie 12.746,48 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych czterdzieści osiem groszy),

– Informacji dodatkowej.

  1. Środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 250.408,98 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) zostają włączone do przychodów roku obrotowego 2018.

  2. Zysk osiągnięty za rok obrotowy 2017 r. w kwocie 12.746,48 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych czterdzieści osiem groszy) zwiększy przychody w 2018 r. i zostanie przeznaczony na cele statutowe.

.

Przyjęto jednogłośnie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bolesławiec 8 marca 2018 r.