Uchwała nr 9/2018 z dnia 22 marca 2018 r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiec w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka

Na podstawie § 17, pkt 7 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Art. 1, ust, 1 Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka otrzymuje brzmienie:

1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik oraz dwóch członków.”

2. Art. III, ust. 2 Regulaminu Zarządu Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka otrzymuje brzmienie:

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi prezes. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu posiada również Komisja Rewizyjna. Prezes może powierzyć zastępstwo przy realizacji określonych zadań innemu członkowi Zarządu.”

3. Art. III, ust. 3 Regulaminu Zarządu Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka otrzymuje brzmienie:

3. Zarząd podejmuje uchwały w obecności co najmniej 4 członków Zarządu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant                                                                                                                                                                 Przewodniczący Zgromadzenia