Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r.

Uchwała nr 1/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu zatwierdza proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez prezesa Zarządu.

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.

 2. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w roku 2017.

 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017.

 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2017.

 5. Dyskusja.

 6. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2017,

 • w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017.

 • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2017.

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2017.

 • w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej.

 • w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.

 • w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia.

 • w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

  8. Dyskusja. Wystąpienia gości.

9. Zamknięcie obrad

§ 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant                                                                                                                                                                         Przewodniczący Zebrania