UCHWAŁA ZARZĄDU 8/2018 z dnia 7 marca 2019 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU 8/2018

z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w dniu 7 marca 2019 r. zostało przedstawione SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r., sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości.

§ 1

  1. Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka przyjmuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 składające się z:

– Bilansu na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 270.972,10 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złotych dziesięć groszy),

Rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. wykazującego zysk w kwocie 20.563,12 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złotych dwanaście groszy),

– Informacji dodatkowej.

  1. Środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 270.972,10 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złotych dwieście groszy) zostają włączone do przychodów roku obrotowego 2019.

  2. Zysk osiągnięty za rok obrotowy 2018 r. w kwocie 20.563,12 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złotych dwanaście groszy) zwiększy przychody w 2019 r. i zostanie przeznaczony na cele statutowe.

.

Przyjęto jednogłośnie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bolesławiec 7 marca 2019 r.