UCHWAŁA ZARZĄDU 9/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w dniu 5 marca 2020 r. zostało przedstawione SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r., sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości.

§ 1

  1. Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka przyjmuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 składające się z:

– Bilansu na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 274.979,90 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy),

Rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. wykazującego zysk w kwocie 4.007,80 zł (słownie: cztery tysiące siedem złotych osiemdziesiąt groszy),

– Informacji dodatkowej.

  1. Środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 274.401,89 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) zostają włączone do przychodów roku obrotowego 2020.

  2. Zysk osiągnięty za rok obrotowy 2019 r. w kwocie 4.007,80 zł (słownie: cztery tysiące jeden złoty osiemdziesiąt groszy) zwiększy przychody w 2020 r. i zostanie przeznaczony na cele statutowe.

.

Przyjęto jednogłośnie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bolesławiec 5 marca 2020 r.