UCHWAŁA ZARZĄDU 10/2019 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA I Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w 2019 roku

Na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka zostało przedstawione sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia
2019
r., sporządzone w formie opisowej.

§ 1

  1. Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka przyjmuje sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

  1. Przyjęto jednogłośnie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w 2019 roku

I Dane o Stowarzyszeniu

Nazwa: Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

Siedziba: Bolesławiec

Adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Kaszubska 4/1

Dane o rejestracji: 30 maja 2003 r. pod numerem – KRS 0000163366 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer identyfikacyjny REGON: 231189240

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 6121700828

Skład Zarządu Stowarzyszenia od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.:

Jan Cołokidzi – prezes

Andrzej Miżdal – wiceprezes (1 stycznia 21 marca 2019 r.)

Antoni Stec – wiceprezes (1 stycznia 21 marca 2019 r.)

Jan Olesiak – wiceprezes Zarządu (21 marca – 31 grudnia 2019 r.)

Józef Potyszka – wiceprezes (21 marca – 31 grudnia 2019 r.)

Urszula Ciesla – sekretarz (1 stycznia – 21 marca 2019 r.)

Dariusz Jancelewicz – sekretarz (21 marca – 31 grudnia 2019 r.)

Stanisław Wiącek – skarbnik

Dariusz Jancelewicz – członek Zarządu (1 stycznia – 21 marca 2019 r.)

Przemysław Godek – członek Zarządu (21 marca – 31 grudnia 2019 r.)

Witold Wolak – członek Zarządu (1 stycznia – 21 marca 2019 r.)

Jacek Zieliński – członek Zarządu (21 marca – 31 grudnia 2019 r.)

Skład Komisji Rewizyjnej od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Mirosław Dziekan – przewodniczący

Władysław Majkowski – członek

Mazur Beata – członek (1 stycznia – 21 marca 2019 r.)

Michalczuk Zbigniew (21 marca – 31 grudnia 2019 r.)

Roman Nawara

Jan Pipała – członek (21marca – 31 grudnia 2019 r.)

Małgorzata Rzepecka – członek (1 stycznia – 21 marca 2019 r.)

Data rozpoczęcia działalności publicznej: 30 maja 2003 r.

Data otrzymania statusu organizacji pożytku publicznego: 19 marca 2004 r.

II Cele, zadania, formy i zakres działalności Stowarzyszenia

Cele, zadania, formy i zakres działania Stowarzyszenia określa jego Statut – aktualizacja – wydanie nr 10 z dnia 22 marca 2018 r.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele statutowe w celu wzbogacenia infrastruktury ekologicznej, zdrowotnej, kulturalnej, oświatowej powiatu boleslawieckiego.

2. Udział członków stowarzyszenia we władzach samorządowych.

3. Wspieranie inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, zdrowotnych, ekologicznych i sportowych zgodnie z celami statutowymi.

4. Współpracę pomiędzy członkami społeczności lokalnych gmin, miasta i powiatu.

5. Organizację spotkań, konferencji, szkoleń, wystaw oraz innych imprez.

6. Realizację zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub grup podmiotów, o których mowa w §3, pkt 4 – 26 Statutu.

7. Współdziałanie z wszystkimi organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie powiatu w na rzecz udzielania pomocy osobom jej potrzebującym.

8. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin.

9. Działalność charytatywną.

10. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

11. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

III Posiedzenia Zarządu oraz działalność członków Stowarzyszenia

Posiedzenia Zarządu odbywały się w czwartki każdego tygodnia (z wyjątkiem przypadających na dni świąteczne i okresy ferii szkolnych). W posiedzeniach uczestniczyli radni Rady Miasta Boleslawiec i Rady Powiatu Bolesławiec. Posiedzenia Zarządu miały charakter otwarty – uczestniczyli w nich także członkowie i sympatycy Stowarzyszenia.

W trakcie posiedzeń Zarządu podejmowane były uchwały dotyczące dysponowania środkami finansowymi otrzymywanymi przez Stowarzyszenie oraz decyzje w innych sprawach. Na posiedzeniach Zarządu podejmowane były także aktualne problemy dotyczące miasta Boleslawiec i powiatu bolesławieckiego, a w szczególności:

– problematyka współdziałania władz samorządowych miasta i powiatu,

– koncepcje rozwiązywania lokalnych problemów,

– wspieranie miejscowych inicjatyw kulturalnych,

– wspieranie działalności klubów sportowych,

– wspieranie działalności lokalnych zespołów folklorystycznych,

– wspieranie działalności organizacji kultywujących związki z miejscami pochodzenia współczesnych mieszkańców Ziemi Bolesławieckiej.

Ze środków zgromadzonych z odpisu 1 % podatku od osób fizycznych oraz z innych wpłat na działalność statutową Stowarzyszenia w 2019 r. udzielono:

– pomocy finansowej dla 46 osób na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji oraz zakup sprzętu do rehabilitacji,

– wsparcia finansowego działalności 36 organizacji i instytucji – szkół klubów sportowych, MDK (dofinansowanie Ogólnopolskich Młodzieżowych Zatargów z Teatrem), Muzeum Ceramiki (dofinansowanie wydania “Rocznika Boleslawieckiego2018”), Domu Dziecka, organizacji osób niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Blues nad Bobrem, Ochotniczych Straży Pożarnych i zespołów folklorystycznych oraz parafii w zakresie prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego.

Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w obchodach świąt państwowych organizowanych przez samorząd miejski i powiatowy. Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia uczestniczyli w dwóch plenerowych spotkaniach integracyjnych z członkami innych lokalnych stowarzyszeń. Brali także aktywny udział w życiu społeczno-kulturalnym Bolesławca:

– Jacek Zieliński był mecenasem projektu kulturalnego “Wiosenne przesilenie”, na który składały się: plener i sympozjum w Szklarskiej Porębie oraz wystawa pod tą samą nazwą, otwarta 26 kwietnia 2019 r. w galerii “W sam raz” BOK-MCC,

– Zdzisław Abramowicz w prowadzeniu działalności w harcerstwie,

– Paweł Dul w organizowaniu zajęć sportowych na Osiedlu Staszica,

– Mirosław Dziekan w działalnosci klubu żeglarskiego Yacht Club Bolesławiec,

– Przemysław Godek w działalności bolesławieckiego cechu i wspieraniu boleslawieckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi – Polskiego Czerwonego Krzyża im dr Jadwigi Waśko-Kwasza w Bolesławcu,

– Waldemar Grodzicki w organizowaniu Festiwalu Blues nad Bobrem,

– Barbara Kuduk w organizowaniu Pečenicy w Gościszowie,

– Władysław Majkowski w dzialalności Koła Łowieckiego,

– Jan Pipała w działalności Koła nr 1 b. Żołnierzy Wojska Polskiego,

– Jan Olesiak w działalności w związku emerytów KGHM,

– Witold Wolak w działalności klubu modelarskiego i koła wędkarskiego,

– Edmund Maliński w redagowaniu “Rocznika Bolesławieckiego”.

IV Środki finansowe Stowarzyszenia w roku 2019

Przychody Stowarzyszenia w 2019 r.

– 1 % podatku od osób fizycznych 348.759,27 zł

– inne wpłaty na cele statutowe 25.061,94 zł

– przychody finansowe (odsetki bankowe) 1.691,66 zł

– składki członków 1.230,00 zł

Razem 376.742,87 zł

Pozostało z 2018 r. 270.972,10 zł

Ogółem przychody w 2019 r. 647.714,97 zł

Wydatki Stowarzyszenia w 2019 r.:

– koszty administracyjne (usługi księgowe, czynsz, energia elektryczna, opłaty) 29.078,41 zł

– koszty działalności charytatywnej 209.462,26 zł

– koszty wsparcia dla organizacji i instytucji 134.772,41 zł

Razem 373.313,08 zł

Pozostało na 31 grudnia 2019 r. 274.401,89 zł