Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w 2021 roku  

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w 2021 roku

 

I Dane o Stowarzyszeniu

 

Nazwa: Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

Siedziba: Bolesławiec

Adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Kaszubska 4/1

Dane o rejestracji: 30 maja 2003 r. pod numerem – KRS 0000163366 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer identyfikacyjny REGON: 23118924000000

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 6121700828

Data rozpoczęcia działalności publicznej: 30 maja 2003 r.

Data otrzymania statusu organizacji pożytku publicznego: 19 marca 2004 r.

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia od 1 stycznia do 10 czerwca 2021 r.:

Jan Cołokidzi – prezes

Jan Olesiak – wiceprezes Zarządu

Józef Potyszka – wiceprezes

Dariusz Jancelewicz – sekretarz

Stanisław Wiącek – skarbnik

Przemysław Godek – członek Zarządu

Jacek Zieliński – członek Zarządu

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia od 10 czerwca 2021 r do 31 grudnia 2021r.

Jan Cołokidzi – prezes

Jan Olesiak – wiceprezes Zarządu

Edund Maliński – sekretarz

Stanisław Wiącek – skarbnik

Przemysław Godek – członek Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej od 1 stycznia do 10 czerwca 2021 r.

Mirosław Dziekan – przewodniczący

Władysław Majkowski – członek

Michalczuk Zbigniew – członek

Roman Nawara – członek

Jan Pipała – członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej od 10 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021r.

Mirosław Dziekan – przewodniczący

Jan Pipała – wiceprzewodniczący

Roman Nawara – członek

 

II Cele, zadania, formy i zakres działalności Stowarzyszenia

 

  Cele, zadania, formy i zakres działania Stowarzyszenia określa jego Statut – aktualizacja – wydanie nr 10 z dnia 22 marca 2018 r.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele statutowe w celu wzbogacenia infrastruktury ekologicznej, zdrowotnej, kulturalnej, oświatowej powiatu boleslawieckiego.
 2. Udział członków stowarzyszenia we władzach samorządowych.
 3. Wspieranie inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, zdrowotnych, ekologicznych i sportowych zgodnie z celami statutowymi.
 4. Współpracę pomiędzy członkami społeczności lokalnych gmin, miasta i powiatu.
 5. Organizację spotkań, konferencji, szkoleń, wystaw oraz innych imprez.
 6. Realizację zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub grup podmiotów, o których mowa w §3, pkt 4 – 26 Statutu.
 7. Współdziałanie z wszystkimi organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie powiatu w na rzecz udzielania pomocy osobom jej potrzebującym.
 8. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin.
 9. Działalność charytatywną.
 10. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 11. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 12. Współdziałanie z lokalnymi organizacjami i ininstytucjami w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz środowiska przyrodniczego,
 13. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 14. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 15. Upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
 16. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 17. Promocję i organizację wolontariatu.

 

III Posiedzenia Zarządu

 

Posiedzenia Zarządu odbywały się w czwartki każdego tygodnia (z wyjątkiem przypadających na dni świąteczne i okresy ferii szkolnych). Z uwagi na pandemię koronawirusa w 2021 r. zebrania Zarządu odbywały się w składzie niezbędnym do podjęcia uchwał (minimum obecnych 4, a od 10 czerwca 2021 r. – 3 członków Zarządu). Ograniczono otwarte posiedzenia Zarządu.

W trakcie posiedzeń Zarządu podejmowane były uchwały dotyczące dysponowania środkami finansowymi otrzymywanymi przez Stowarzyszenie oraz decyzje w innych sprawach. W trakcie 2021 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął 47 uchwał. Na posiedzeniach Zarządu podejmowane były także aktualne problemy dotyczące miasta Boleslawiec i powiatu bolesławieckiego.

Ze środków zgromadzonych z odpisu 1 % podatku od osób fizycznych oraz z innych wpłat na działalność statutową Stowarzyszenia w 2021 r. udzielono:

– pomocy finansowej dla 47 osób na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, zakup sprzętu do rehabilitacji, pomoc pogorzelcom,

– wsparcia finansowego działalności 27 organizacji i instytucji –  klubów sportowych, Muzeum Ceramiki (dofinansowanie wydania “Rocznika Boleslawieckiego 2020”),  Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Klukusiowo” w Tomaszowie Bolesławieckim,  Ochotniczych Straży Pożarnych i zespołów folklorystycznych oraz parafii w zakresie prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego.

Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w obchodach świąt państwowych organizowanych przez samorząd miejski i powiatowy. 31 grudnia 2021 r. Stowarzyszenie liczyło 19 członków.

 

IV Środki finansowe Stowarzyszenia w roku 2021

 

   Przychody Stowarzyszenia w 2021 r.

– 1 % podatku od osób fizycznych          438.491,40 zł

– inne wpłaty na cele statutowe                   1.100,77 zł

– składki członków                                      1.170,00 zł

Razem                                                     440.762,17 zł

Pozostało z 2020 r.                                  401.135,93 zł

Ogółem przychody w 2021 r.                  841.898,10 zł

 

Wydatki Stowarzyszenia w 2021 r.:

– koszty administracyjne (usługi księgowe, czynsz, energia elektryczna, opłaty) 19.677,32 zł

– koszty działalności charytatywnej                                                                     317.183,64 zł

– koszty wsparcia dla organizacji i instytucji                                                       149.681,20 zł

Razem                                                                                                                  486.542,16 zł

 

Pozostało na 31 grudnia 2021 r.                                                                          355.355,94 zł

 

W pasywach “Bilansu za rok obrotowy 2021” wykazano ponadto należność krótkotermiową w kwocie 121,97 zł (nadpłata w Tauron Sprzedaż). Z tego względu suma bilansowa za rok 2021 wynosi 355.477,91 zł.

Rachunek strat i zysków za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021 r. wykazuje stratę w wysokości 45.916,45 zł. Strata ta wynikła stąd, że w 2021 r. przekazana została 6 pogorzelcom z Czernej w całości kwota 46.695,76 zł (zebrana w całości dla nich w 2020 r.).