UCHWAŁA ZARZĄDU 9/2022 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

 

UCHWAŁA ZARZĄDU 9/2022

z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w dniu  10 marca 2022 r. zostało przedstawione SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy 1 stycznia 2021 r.  – 31 grudnia 2021 r., sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości.

 

 

  1. Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka przyjmuje  sprawozdanie finansowe  za  rok  obrotowy  2021 składające  się z:

– Bilansu  na  dzień 31 grudnia 2021 r.  wykazującego  po  stronie aktywów i pasywów kwotę 355.477,91 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),         

  Rachunku  zysków i  strat  za  okres  1 stycznia 2021 r.   –  31 grudnia 2021 r. wykazującego stratę w kwocie 45.916,45 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych czterdzieści pięć groszy groszy),

– Informacji dodatkowej.

  1. Środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie   355.477,91 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) zostają włączone do przychodów roku obrotowego 2022.
  2. Strata poniesiona za rok obrotowy 2021 r. w kwocie 45.916,45 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych czterdzieści pięć groszy groszy) zostanie pokryta przychodami z lat poprzednich.

.

Przyjęto jednogłośnie.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Bolesławiec 10 marca 2022 r.