UCHWAŁA ZARZĄDU 10/2023 z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego I Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w 2022 roku  

 

UCHWAŁA ZARZĄDU 10/2023

z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

Na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w dniu 9 marca 2023 r. zostało przedstawione sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 1 stycznia 2022 r.  – 31 grudnia 2022 r., sporządzone w formie opisowej.

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka przyjmuje sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 1 stycznia 2022 r.  – 31 grudnia 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 1. Przyjęto jednogłośnie.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w 2022 roku

 

I Dane o Stowarzyszeniu

 

Nazwa: Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

Siedziba: Bolesławiec

Adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Kaszubska 4/1

Dane o rejestracji: 30 maja 2003 r. pod numerem – KRS 0000163366 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer identyfikacyjny REGON: 23118924000000

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 6121700828

Data rozpoczęcia działalności publicznej: 30 maja 2003 r.

Data otrzymania statusu organizacji pożytku publicznego: 19 marca 2004 r.

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.:

Jan Cołokidzi – prezes

Jan Olesiak – wiceprezes Zarządu

Edmund Maliński – sekretarz

Stanisław Wiącek – skarbnik

Przemysław Godek – członek Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Mirosław Dziekan – przewodniczący

Jan Pipała – wiceprzewodniczący

Roman Nawara – członek

 

II Cele, zadania, formy i zakres działalności Stowarzyszenia

 

  Cele, zadania, formy i zakres działania Stowarzyszenia określa jego Statut – aktualizacja – wydanie nr 10 z dnia 22 marca 2018 r.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele statutowe w celu wzbogacenia infrastruktury ekologicznej, zdrowotnej, kulturalnej, oświatowej powiatu boleslawieckiego.
 2. Udział członków stowarzyszenia we władzach samorządowych.
 3. Wspieranie inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, zdrowotnych, ekologicznych i sportowych zgodnie z celami statutowymi.
 4. Współpracę pomiędzy członkami społeczności lokalnych gmin, miasta i powiatu.
 5. Organizację spotkań, konferencji, szkoleń, wystaw oraz innych imprez.
 6. Realizację zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub grup podmiotów, o których mowa w §3, pkt 4 – 26 Statutu.
 7. Współdziałanie z wszystkimi organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie powiatu w na rzecz udzielania pomocy osobom jej potrzebującym.
 8. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin.
 9. Działalność charytatywną.
 10. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 11. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 12. Współdziałanie z lokalnymi organizacjami i ininstytucjami w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz środowiska przyrodniczego,
 13. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 14. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 15. Upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
 16. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 17. Promocję i organizację wolontariatu.

 

III Posiedzenia Zarządu

Posiedzenia Zarządu odbywały się w czwartki każdego tygodnia (z wyjątkiem przypadających na dni świąteczne i okresy ferii szkolnych).

W trakcie posiedzeń Zarządu podejmowane były uchwały dotyczące dysponowania środkami finansowymi otrzymywanymi przez Stowarzyszenie oraz decyzje w innych sprawach. W trakcie 2022 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął 46 uchwał. Na posiedzeniach Zarządu podejmowane były także aktualne problemy dotyczące miasta Boleslawiec i powiatu bolesławieckiego.

Ze środków zgromadzonych z odpisu 1 % podatku od osób fizycznych oraz z innych wpłat na działalność statutową Stowarzyszenia w 2022 r. udzielono:

– pomocy finansowej dla 40 osób (na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, zakup sprzętu do rehabilitacji, pomoc pogorzelcom) włącznej kwocie 253.229,65 zł,

– wsparcia finansowego działalności 30 organizacji i instytucji (klubów sportowych, Muzeum Ceramiki – dofinansowanie wydania “Rocznika Boleslawieckiego 2020”,  Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Klukusiowo” w Tomaszowie Bolesławieckim,  Ochotniczych Straży Pożarnych i zespołów folklorystycznych oraz parafii w zakresie prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego) w łącznej kwocie 206.647,65 zl.

Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w obchodach świąt państwowych organizowanych przez samorząd miejski i powiatowy. 31 grudnia 2022 r. Stowarzyszenie liczyło 19 członków.

IV Środki finansowe Stowarzyszenia w roku 2022

Przychody Stowarzyszenia w 2022 r.

– 1 % podatku od osób fizycznych          401.335,54 zł

– inne wpłaty na cele statutowe                 16.292,91 zł

– składki członków                                      1.250,00 zł

Razem                                                     418,878,45 zł

Pozostało z 2021 r.                                  355.477,91 zł

Ogółem przychody w 2022 r.                 774.356,36 zł

 

Wydatki Stowarzyszenia w 2022 r.:

– koszty administracyjne (usługi księgowe, czynsz, en. elektr., opłaty bankowe) 20.630,70 zł

– koszty działalności charytatywnej                                                                     253.229,65 zł

– koszty wsparcia dla organizacji i instytucji                                                       206.647,65 zł

Razem                                                                                                                  480.508,00 zł

 

Pozostało na 31 grudnia 2022 r.                                                                          293.848,36 zł

 

Rachunek strat i zysków za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r. wykazuje stratę w wysokości 6.629,55 zł. Strata ta została pokryta przychodami z lat poprzednich.