UCHWAŁA ZARZĄDU 9/2023 z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego.

 

UCHWAŁA ZARZĄDU 9/2023

z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w dniu  9 marca 2023 r. zostało przedstawione SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy 1 stycznia 2022 r.  – 31 grudnia 2022 r., sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości.

 

 

  1. Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka przyjmuje  sprawozdanie finansowe  za  rok  obrotowy  2022 składające  się z:

– Bilansu  na  dzień 31 grudnia 2022 r.  wykazującego  po  stronie aktywów i pasywów kwotę 293.848,36 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych trzydzieści sześć groszy),         

  Rachunku  zysków i  strat  za  okres  1 stycznia 2022 r.   –  31 grudnia 2022 r. wykazującego stratę w kwocie 61.629,55 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy),

– Informacji dodatkowej.

  1. Środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie   293.848,36 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych trzydzieści sześć groszy) zostają włączone do przychodów roku obrotowego 2023.
  2. Strata poniesiona za rok obrotowy 2022 r. w kwocie 61.629,55 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) zostanie pokryta przychodami z lat poprzednich.

.

Przyjęto jednogłośnie.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Bolesławiec 9 marca 2023 r.