Uchwała nr 2/2023 Walnego Zgromadzenia Członków  Stowarzyszenia  Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu  z dnia  30 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022. oraz SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2022 STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA ORGANIZACJA POŻYTKU  PUBLICZNEGO Z SIEDZIBĄ: 59 – 700 BOLESŁAWIEC, UL. KASZUBSKA

Uchwała nr 2/2023 Walnego Zgromadzenia Członków  Stowarzyszenia  Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu  z dnia  30 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022.

 

Na  podstawie  § 17, pkt 11   Statutu  Stowarzyszenia  Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co  następuje :

 

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków  Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu zatwierdza sprawozdanie finansowe  za  rok  obrotowy  2022 składające  się z:

– Bilansu  na  dzień 31 grudnia 2022 r.  wykazującego  po  stronie aktywów i pasywów kwotę 293.848,36 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych trzydzieści sześć groszy),         

       –  Rachunku  zysków i  strat  za  okres  1 stycznia 2022 r.   –  31 grudnia 2022 r. wykazującego stratę w kwocie 61.629,55 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy),

–  Informacji dodatkowej.

 1. Środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 293.848,36 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych trzydzieści sześć groszy) zostają włączone do przychodów roku obrotowego 2023.
 2. Strata poniesiona za rok obrotowy 2022 r. w kwocie 61.629,55 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy groszy) zostanie pokryta przychodami z lat poprzednich.

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

Protokolant                                                 Przewodniczący Zgromadzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2022

 • STOWARZYSZENIE
 • ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

ORGANIZACJA POŻYTKU  PUBLICZNEGO

Z SIEDZIBĄ:

59 – 700 BOLESŁAWIEC, UL. KASZUBSKA 4

 

Oświadczenie kierownictwa

 

 • Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami. Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2022 r., na które składa się:

 

 • *Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.,

*Rachunek  zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.,

*Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego

oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami

ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i

finansową oraz wynik finansowy.

 • Podpisy Członków Zarządu Stowarzyszenia:

Jan  Cołokidzi  – prezes Zarządu………………………………..

 

 

Jan  Olesiak – V-ce prezes……………………………………..

 

 

Edmund Maliński – sekretarz ………………………………………..

 

 

Stanisław  Wiącek  – skarbnik …………………………………..

 

 

Przemysław  Godek – członek Zarządu ……………………..

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Zenon Leszczyński

 

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

ORGANIZACJA P. P.

59 – 700 BOLESŁAWIEC, UL. KASZUBSKA 4

NIP 612-170-08-28

CZĘŚĆ I.

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK OBROTOWY 2022

 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Sprawozdanie finansowe dotyczy jednostki:

Stowarzyszenie ZIEMIA BOLESŁAWIECKA z siedzibą w Bolesławcu ul. Kaszubska 4.

 1. Działalność statutowa Stowarzyszenia

Podstawowymi celami działalności statutowej Stowarzyszenia w roku obrotowym były:

 • działalność charytatywna,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność wspierająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
  oraz inne działania ze sfery zadań publicznych.

Stowarzyszenie   zarejestrowane   jest   w   KRAJOWYM   REJESTRZE SĄDOWYM –  REJESTRZE STOWARZYSZEŃ,  prowadzonym  przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,  IX Wydział Gospodarczy KRS

Nr rejestru KRS 0000163366.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

 1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Przedmiotowe   sprawozdanie   finansowe   zawiera  dane   finansowe   za    okres obrachunkowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

 1. Dane łączne

W   skład   Stowarzyszenia   nie   wchodzą   wewnętrzne   jednostki   organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

 1. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku
  finansowego przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

4.1  Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z ustaloną i wprowadzoną do stosowania
przez Zarząd Stowarzyszenia polityką rachunkowości, określającą obowiązujące w
jednostce:

zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,

zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,

system ochrony danych i ich zbiorów,

własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat.

 

4.2 Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z
dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137, póz. 1539 ze zm.) Z   uwagi   na   fakt, iż   Stowarzyszenie  nie   prowadzi   działalności   gospodarczej, zastosowano uproszczoną formę bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej, określoną w załącznikach nr l i 2 powołanego wyżej Rozporządzenia. W   sprawozdaniu   finansowym   Stowarzyszenie   wykazuje   zdarzenia   zgodnie z ich treścią ekonomiczną i zasadą rzetelnego obrazu.

4.3. Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego wynik finansowy zalicza się do przychodów lub kosztów w roku następnym albo – jeśli jest to wielkość dodatnia – można ją zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego.

4.4. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny, wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

środki pieniężne i należności  – według wartości nominalnych,

fundusze   własne   –   według   wartości   nominalnej,   po   uprzednim   ich zinwentaryzowaniu,

 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Leszczyński Zenon, dnia 28 luty 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia:

 

Jan  Cołokidzi  – prezes Zarządu………………………………..

 

 

Jan  Olesiak – V-ce prezes……………………………………..

 

 

Edmund Maliński – sekretarz ………………………………………..

 

 

Stanisław  Wiącek  – skarbnik …………………………………..

 

 

Przemysław  Godek – członek Zarządu ……………………..

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

ORGANIZACJA P. P.

59 – 700 BOLESŁAWIEC, UL. KASZUBSKA 4

NIP 612-170-08-28

CZĘŚĆ II.

BILANS 2022

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

ORGANIZACJA P. P.

59 – 700 BOLESŁAWIEC, UL. KASZUBSKA 4

NIP 612-170-08-28

BILANS

 

sporządzony na dzień 31.12.2022 roku

 

(wersja uproszczona)

AKTYWA Stan na

31-12-2022

Stan na

01-01-2022

PASYWA Stan na

31-12-2022

Stan na

01-01-2022

A. Aktywa trwałe 0 0 A. Fundusze własne 293848,36 355477,91
I. Wartości niematerialne i prawne 0 0 I. Fundusz statutowy 293848,36 355477,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0 0
III. Należności długoterminowe 0 0 III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -61629,55 -45916,45
IV. Inwestycje długoterminowe 0 0    1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 0 0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0    2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) -61629,55 -45916,45
B. Aktywa obrotowe 293848,36 355477,91 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0 0
I. Zapasy rzeczowych aktywów trwałych 0 0 I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0 0
II. Należności krótkoterminowe 0 121,97 II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze socjalne 0 0
III. Inwestycje krótkoterminowe 293848,36 355355,94 1. Kredyty i pożyczki 0 0
   1. Środki pieniężne 293848,36 355355,94 2. Inne zobowiązana 0 0
   2. Pozostałe aktywa finansowe  

 

3. Fundusze specjalne 0 0
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 III. Rezerwy na zobowiązania 0 0
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0
Aktywa razem 293848,36 355477,91

 

Pasywa razem 293848,36 355477,91

Sporządzono: Bolesławiec, dnia 28 luty 2023 roku

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zenon Leszczyński

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

ORGANIZACJA P. P.

59 – 700 BOLESŁAWIEC, UL. KASZUBSKA 4

NIP 612-170-08-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd:

 

 

Jan  Cołokidzi  – prezes Zarządu………………………………..

 

 

Jan  Olesiak – V-ce prezes……………………………………..

 

 

Edmund Maliński – sekretarz ………………………………………..

 

 

Stanisław  Wiącek  – skarbnik …………………………………..

 

 

Przemysław  Godek – członek Zarządu ……………………..

 

 

 

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

ORGANIZACJA P. P.

59-700 BOLESŁAWIEC, UL. KASZUBSKA 4

NIP 612-170-08-28

CZĘŚĆ III.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2022

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

ORGANIZACJA P.P.

59 – 700 BOLESŁAWIEC, UL. KASZUBSKA 4

NIP 612-170-08-28

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2022 r. Do 31-12-2022 r

 

(wariant porównawczy)

Bieżący y rok obrotowy Ubiegły rok obrotowy
A Przychody z działalności statutowej 418878,45 440681,40
I. Przychody   nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Przychody  pozostałej  działalności statutowej
B Koszty realizacji zadań statutowych 459877,30 466864,84
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 459877,30 466864,84
III. Koszty pozostałej działalności statutowej
C Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) –40998,85 -26183,44
D Przychody z działalności gospodarczej
E Koszty działalności gospodarczej
F Zysk z działalności gospodarczej
G Koszty ogólne zarządu 20630,70 19732,92
H Zysk (strata)z działalności operacyjnej -61629,55 -45916,36
I Pozostałe przychody operacyjne 0,32
J Pozostałe koszty operacyjne 0,41
K Przychody finansowe
L Koszty finansowe
M Zysk strata brutto -61629,55 -45916,45
N Podatek dochodowy
O Zysk(strata)netto -61629,55 -45916,45

Sporządzono: Bolesławiec, dnia 28 luty 2023 roku

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zenon Leszczyński

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

ORGANIZACJA P. P.

59 – 700 BOLESŁAWIEC, UL. KASZUBSKA 4

NIP 612-170-08-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan  Cołokidzi  – prezes Zarządu………………………………..

 

 

Jan  Olesiak – V-ce prezes……………………………………..

 

 

Edmund Maliński – sekretarz ………………………………………..

 

 

Stanisław  Wiącek  – skarbnik …………………………………..

 

 

Przemysław  Godek – członek Zarządu ……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

ORGANIZACJA P. P.

59-700 BOLESŁAWIEC, UL. KASZUBSKA 4

NIP 612-170-08-28

CZĘŚĆ IV.

INFORMACJA DODATKOWA 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego oraz uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Do wyceny składników majątku Stowarzyszenia – w zakresie zagadnień nieuregulowanych przepisami Rozporządzenia powołanego we wprowadzeniu do niniejszego sprawozdania – stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem nadrzędnych zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

Ponieważ na dzień bilansowy w dyspozycji Stowarzyszenia nie pozostają żadne aktywa trwałe pomija się przedstawienie metod ich wyceny.

Natomiast aktywa obrotowe Stowarzyszenia w bilansie jednostki wykazane w kwocie   293848,36 zł  to inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne. Środki te wykazano w bilansie w wartości nominalnej:

zgromadzone na rachunku bankowym       293742,55 zł

w kasie własnej:            105,81 zł

 

Po stronie pasywów Stowarzyszenie wykazuje na dzień bilansowy  fundusz  własny:  293848,36 zł

Wynik Finansowy netto za rok obrotowy zamyka się  stratą w kwocie 61629,55 zł.

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie wykazuje żadnych innych składników

pasywów

W roku obrotowym 2022   nie wystąpiły zmiany metod wyceny aktywów i pasywów.

 1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Na kwotę przychodów w roku obrotowym składały się:

 • składki członkowskie określone statutem                   1250, 00 zł
 • darowizny pieniężne od firm i osób fizycznych           417628,45 zł
Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka – przychody 2022r.
Nazwa przychodu Konto Kasa Razem
Składki członkowskie 1250,00 1250,00
Wpłaty na cele statutowe         1132,91 320,00 1452,91
1% z Urzędu Skarbowego 401335,54 401335,54
Na zakup odzieży dla uczniów Technikum Leśnego 7000,00 7000,00
Dla Sebastiana Drozda 6270,00 6270,00
Dla Laury Jadach 600,00 600,00
Dla Bartosza Gorzyńskiego 600,00 600,00
Dla Emilii Kojder 120,00 120,00
Dla Katarzyny Hanusewicz 100,00 100,00
Dla Krzysztofa Głosa 100,00 100,00
Dla Grażyny Jabłczyńskiej 50,00 50,00
Razem 417308,45 1570,00 418878,45

Z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, zdecydowaną większość w kwocie uzyskanych darowizn stanowiły wpłaty osób fizycznych,

 

Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka – beneficjariusze 1 % podatku w 2022 r.
Beneficjariusz Ilość  podatników Kwota
001 Aleksandra Szymańska (Majewska) 7 889,00
002 Alicja Tomków 12 848,60
003 Amazonki (Bolesławiecki Klub Amazonek) 37 1.486,40
004 Andrzej Ozga (pog.Nowa Wieś Kraśnicka) 1 212,90
005 Ania i Krzyś Gołębiowscy 21 917,80
006 Ania Narecka 11 1.241,50
007 Anna Nawara 19 1.098,10
008 Bartosz Hałka 58 4.339,00
009 Bartosz Irski 34 3.020,50
010 Bolesławieckie Koty 219 14.437,47
011 Celina Baran 107 9.600,40
012 Czesława Półtorak 1 32,40
013 Daria Ostrowska 17 1.354,60
014 Daria Sala 33 2.964,00
015 Dom Dziecka w B-cu 3 131,30
016 Dorota Szymula 3 73,00
017 Emilia Kojder 72 5.154,50
018 Ewelina A. Nalepa (Przybyłowska, Kliczków) 2 164,10
019 Grażyna Jabłczyńska 103 11.967,20
020 Grzegorz Wolski 3 223,10
021 Grzegorz Zając 2 43,20
022 Hospicjum Nowogrodziec (SPZOZ  Nowogr.) 63 5.719,20
023 Ireneusz Konarski 6 566,80
024 Jagoda Bielańczuk 48 6.740,10
025 Jakub Legieżyński 2 369,20
026 Janina Matyjewicz 33 22.638,10
027 Janina Nalepa (pogorzelec Kliczków) 7 278,10
028 Julia Wieczorek 6 125,90
029 Justyna Kapusta 22 1.467,80
030 Kamila Cimoszyńska (pogorzelec Kliczków) 2 687,00
031 Katarzyna Hanusewicz 58 7.668,00
032 Kazimierz Smyk 6 158,70
033 Klaudia Czaplicka 3 580,70
034 Bolesławieckie Tow. Siatkarskie „Elektros” 4 196,50
035 Klub Biegacz Bolesławiec 9 436,10
036 Klub BKS Bobrzanie 6 280,90
037 Klub Kolarski Bikestacja (Kolarze) 4 1.649,60
038 Klub Pływacki HARPUN Osiecznica 0 0,00
039 Klub Sportowy GKS Leśnik Osiecznica 0 0,00
040 Klub Sportowy Gladius (LMKS) 3 143,80
041 Klub Sportowy Talent 4 144,70
042 COMT – 2012 (Centr Odkr. Mł. Talentów) 1 92,40
043 MKS Bolesłavia 31 4.639,00
044 Uczniowski Klub Sportowy Sokół Ocice 1 100,20
045 UKS Football Academy Bolesławiec 7 690,90
046 UKS OXPRESS 0 0,00
047 Koło Pom. Dz. i Młodz. Niep. Intelekt. w B-cu 23 602,20
048 Krystyna Klecha 0 0,00
049 Krystyna Żak 64 3.056,50
050 Krzysztof Głos 5 288,90
051 Krzysztof Wilczyński 11 1.916,30
052 Laura Jadach 81 3.566,40
053 Laura Łubniewska 127 8.360,40
054 Lena Kądziela 14 570,70
055 Leon Smutek 28 2.789,30
056 Liliana Daszkiewicz 1 68,10
057 Łukasz Sadleja 6 271,40
058 Maciej Malcher 78 27.507,50
059 Marcel Laskowski 3 154,20
060 Marcin Klimkowski 64 6.897,21
061 Marcin Szymczak 29 2.285,10
062 Maria Hałka (pogorzelec z Gościszowa) 0 0,00
063 Maria Kamysz 4 166,20
064 Mateusz Bińczycki 2 177,10
065 Mateusz Dąbrowski 42 2.247,40
066 Michał Siewierski 1 37,10
067 Modelarze Bolesławiec 7 1.105,60
068 Michał Kozak 0 0,00
069 Natalia Pokora 0 0,00
070 Nicoletta Sztych 15 1.741,60
071 Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźniku 9 575,30
072 Ochotnicza Straż Pożarna w Czernej 9 422,50
073 Ochotnicza Straż Pożarna w Gierałtowie 24 3.789,34
074 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodźcu 44 2.843,40
075 Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieniu 61 6.553,20
076 Ochotnicza Straż Pożarna Warta Bol. 13 906,30
077 Parafia Matki Bożej NP w Bolesławcu 140 6.955,80
078 Parafia WNMP w Bolesławcu (Bazylika Mn.) 58 2.615,67
079 Parafia Jana Chrzciciela. w Kruszynie 0 0,00
080 Parafia Św. Jana Nepomucena w Żeliszowie 2 96,10
081 Parafia Kraśnik Dolny 0 0,00
082 Parafia w Osłej („Dom Chleba”) 8 1.483,40
083 Parafia Matki Bożej Różańcowej Bolesławiec 66 4.772,60
084 Parafia Najśw. Ciała i Krwi Chr.  Bolesławiec 62 4.356,80
085 Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa Bolesławiec 256 29.379,42
086 Parafia Świętego Krzyża w Trzebieniu 35 1.696,97
087 Parafia Św. Cyryla i Metodego w Bolesławcu 60 3.663,60
088 Parafia Św. Franciszka z Asyżu Lwówek Śl. 2 49,90
089 Parafia Św. Mikołaja i MB. Cz.  Bożejowice 36 9.571,90
090 Parafia Św. Mikołaja i MB Śnieżnej Kotliska 38 1.440,90
091 Parafia Wykroty 107 7.016,50
092 Patrycja Kołodziej 21 490,00
093 Paweł Chmielowiec 9 462,60
094 Paweł Siudak 19 3.876,40
095 Pomoc bocianom (Ośr. Reh. w Tomaszowie) 64 2.868,90
096 Roksana Radziewicz 64 3.685,40
097 Sara Grębosz 8 183,20
098 Sebastian Kucy 7 267,60
099 Sławomir Kostencki 50 9.386,00
100 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 145 4.111,32
101 Stow. św. M. Kolbe. Parafia w Osiecznicy 11 326,50
102 Sylwia Kulczycka (zm. nazwiska: Oleksiak) 8 210,50
103 Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu 1 113,50
104 I Liceum Ogólnokształcące w B-cu 1 25,20
105 II Liceum Ogólnokształcące w B-cu 3 186,90
106 Pow. Zespół Szkół i Placówek Specj. w B-cu 0 0,00
107 Zespół Szkół Budowlanych w B-cu 3 397,10
108 Zespół Szkół Elektronicznych w B-cu 8 358,90
109 Tadeusz Barta 4 142,30
110 Tow. Mił. Lwowa i Kresów P-W w B-cu 5 641,40
111 Wiesław Kobyłka 2 71,00
112 Wiktor Zientara 114 10.890,80
113 Wiktoria Słabicka 33 3.061,50
114 Wojciech Siwiec 6 481,50
115 Wojciech Zakrzewski 75 5.000,30
116 Yacht Club Bolesławiec 4 390,80
117 Zespół Czernianki 1 15,30
118 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej 15 844,90
119 Zgr. S. Adoratorek Krwi Chrystusa w B-cu 1 2.821,10
120 Związek Niewidomych – Koło w Bolesławcu 15 1.644,50
121 Związek Żołnierzy WP – Koło nr 1 w B-cu 7 299,00
122 Zygmunt Merza 1 34,90
123 Stow. Ziemia Bolesławiecka – cele statutowe 346 28.130,34
124 Niezidentyfikowani 18 974,80
125 Nikodem Bandarek 0 0,00
126 Uczniowski Klub Żeglarski 32 3.394,00
127 Julia Modrzyńska 5 354,10
128 Akademia Badmintona B-c 4 6.079,00
129 Klaudia Wiśniewska 2 50,80
130 Szpital Powiatowy w B-cu 14 2.326,30
131 Aleksandra Dereszyńska 104 5.915,30
132 Jan Stempak 36 7.355,20
133 KS Kwisa Nowogrodziec 32 1.603,80
134 Dorota Górecka 20 3.529,60
135 Bożena Mierzwa 3 115,30
136 Emilia Lewkowska 0 0,00
137 Parafia MBCz. w Gromadce 77 4.314,00
138 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożejowicach 1 168,60
139 Sebastian Drozd 96 5.765,30
140 Aneta Jacyno 49 2.227,40
141 KS Kolonia Bolesławiec 23 2.832,80
142 Damian Grób 0 0,00
143 Olga Wołoszyn 56 4.913,60
144 OSP w Ławszowej 9 424,40
Razem 4.358 401.335,54

 

Stowarzyszenia nie osiągnęło  przychodów finansowych w 2022 r.

Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka – przychody i wydatki w 2022 r.

 

Wyszczególnienie Konto Kasa Razem
Przychody w 2022 r.   417.308,45    1.570,00  418.878,45
Pozostało z 2021 r.   355.093,23       384,68  355.477,91
Przychody 2022 r. ogółem   772.401,68    1.954,68  774.356,36
Wydatki w 2022 r. – koszty administracyjne   

  18.781,83

 

   1.848,87

 

  20.630,70

Wydatki w 2022 r. – koszty działalności charytatywnej  

253.229,65

       

        

 

253.229,65

Wydatki 2022 r. – koszty wsparcia instytucji i organizacji.  

206.647,65

 

          

 

206.647,65

Wydatki 2022 r. ogółem 478.659,13    1.848,87

 

480.508,00

 

Pozostało na 31 grudnia 2022 r.:

– kasa:              105,81 zł

– konto:     293.742,55 zł                    

– ogółem:  293.848,36 zł                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

Koszty realizacji zadań statutowych w roku obrachunkowym zamknięto kwotą  459877,30 zł w tym :

 

– działalność charytatywna – pomoc dla 40 osób: zakup leków i inne koszty

związane z leczeniem, pokrycie kosztów rehabilitacji,  pomoc  pogorzelcom i osobom

niepełnosprawnym :                                                           253229,65 zł,

 

Stow. Ziemia Bol. – koszty działalności charytatywnej w 2022 r.

 

L.p. Imię i nazwisko Konto Kasa Razem
1 Aleksandra Dereszyńska 5367,26
2 Alicja Tomków 1047,54
3 Aneta Jacyno 2236,89
4 Ania i Krzyś Gołębiewscy 917,09
5 Anna Nawara 1039,94
6 Bartosz Hałka 5682,93
7 Bartosz Irski 3020,50
8 Celina Baran 3199,39
9 Daria Ostrowska-Tomaszewska 1354,60
10 Daria Sala 5997,50
11 Emilia Kojder 4021,70
12 Ewelina Nalepa 164,10
13 Grażyna Jabłczyńska 17858,39
14 Ireneusz Konarski 566,80
15 Jagoda Bielańczuk 9567,88
16 Jakub Legieżyński 691,50
17 Jan Stempak 3545,22
18 Janina Matyjewicz 22045,20
19 Janina Nalepa 278,10
20 Katarzyna Hanusewicz 10686,95
21 Klaudia Czaplicka 1556,10
22 Krystyna Żak 3056,50
23 Laura Łubniewska 8362,21
24 Laura i Miłosz Jadach 8425,58
25 Lena Kądziela 580,49
26 Leon Smutek 20709,75
27 Maciej Malcher 47707,37
28 Marcin Klimkowski 8397,21
29 Marcin Szymczak 2285,10
30 Mateusz Bińczycki 5388,20
31 Mateusz Dąbrowski 3096,00
32 Nicoletta Sztych 1750,01
33 Paweł Siudak 3876,40
34 Roksana Radziewicz 1034,54
35 Sara Grębosz 185,82
36 Sebastian Drozd 12135,30
37 Sławomir Kostencki 9386,00
38 Wiktor Zientara 2793,06
39 Wiktoria Słabicka 7374,10
40 Wojciech Zakrzewski 5840,43
Razem 253 229,65

 

 

– wspieranie działalności kulturalno-oświatowej – pomoc  dla  instytucji i organizacji:

206647,65 zł

 

Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka w 2022 r. – koszty wsparcia instytucji i organizacji

 

L.p. Nazwa Konto Kasa Razem
1 Akademia Badmintona 2481,97
2 Bolesławieckie Koty 16728,39
3 Bolesławiecki Klub Amazonek 5000,00
4 Klub Biegacza Bolesłąwiec 3366,00
5 Klub Modelarski – Modelarze Bolesławiec 450,00
6 Klub Sportowy Kolonia Bolesławiec 2832,80
7 Klub Sportowy Kwisa Nowogrodziec 1541,00
8 LMKS Gladius 830,00
9 MKS Bolesłavia 4639,00
10 Koł,o Niewidomych w Bolesławcu 5940,00
11 II Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu 1569,00
12 Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 15000,00
13 Ośrodek Rehabilitacji Dz. Zwierząt „Klekusiowo” 2868,90
14 Ochotnicza Straż Pożarna w Gierałtowie 3209,30
15 Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieniu 15326,40
16 Ochotnicza Straż Pożarna w Warcie Bolesławieckiej 2820,00
17 Parafia MB Częstochowskiej w Bożejowicach 17283,82
18 Parafia MB Częstochowskiej w Gromadce 4314,00
19 Parafia Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa w B-cu 2000,00
20 Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa w Bolesławcu 29379,42
21 Parafia Cyryla i Metodego w Bolesławcu 7030,73
22 Parafia św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach 3295,90
23 Parafia Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w B-cu 35005,80
24 SP ZOZ w Nowogrodźcu (Hospicjum) 16479,50
25 Stowarzyszenie Dom Chleba w Osłej 1235,60
26 Tow. Mił. Lwowa i Kresów P.W. Oddział w B-cu 665,02
27 Woj.Szpital dla Nerw. I Psych. Chorych w B-cu 1190,00
28 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej 1000,00

 

29 Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Ch. W B-cu 2821,10
30 Związek Żołnierzy WP – Koło nr 1 w Bolesławcu 344,00
Razem 206 647,65

 

 1. Koszty administracyjne poniesione w roku 2022 miały wartość 20630,70

 

Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka. Koszty administracyjne w 2022
L.p. Nazwa kosztu Konto Kasa Razem
1 Czynsz 2854,94 2854,94
2 Usługi księgowe 14022,00 14022,00
3 Opłaty bankowe 719,51 719,51
4 Energia elektryczna, woda 829,91 829,91
5 Usługi ksero 176,90 176,90
6 Materiały biurowe 46,00 46,00
7 Promocja –wynajem sali, zakup kwiatów, przedłużenie domeny internetowej 355,47 1567,47 1922,94
8 Usługi pocztowe i znaczki 58,50 58,50
Razem 18781,83 1848,87 20630,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Strata  finansowa  za rok obrotowy 2022 wyniosła   61629,55 zł.

 1. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Na dzień bilansowy tego rodzaju zobowiązania nie wystąpiły.

 1. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Zarówno skala jak i zakres prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenia nie umożliwiły zaobserwowania tendencji takich zmian.

 

 1. Informacje o sprawach osobowych

 

Informacje o przeciętnym zatrudnieniu

Stowarzyszenie w roku obrotowym 2022 nie realizowało żadnej z form zatrudnienia.

Wynagrodzenia Zarządu

W 2022 roku Stowarzyszenie nie wypłacało członkom Zarządu wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji, odszkodowań i odpraw z tytułu zakazu konkurencji.

 • Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu
 • Na dzień 31 grudnia 2022 r. członkowie  Zarządu  nie  mieli  zobowiązań  z  tytułu  otrzymanych  od Stowarzyszenia  pożyczek  i  podobnych  świadczeń.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zenon Leszczyński, dnia 28 luty  2023 r.

 

 

 

Zarząd:

Jan  Cołokidzi  – prezes Zarządu………………………………..

 

 

Jan  Olesiak – V-ce prezes……………………………………..

 

 

Edmund Maliński – sekretarz ………………………………………..

 

 

Stanisław  Wiącek  – skarbnik …………………………………..

 

 

Przemysław  Godek – członek Zarządu ……………………..