Uchwała nr 7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r.w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2017

Na podstawie § 17, pkt 12 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu stwierdza, że działalność Komisji Rewizyjnej była prowadzona prawidłowa i udziela Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w składzie:

  • Mirosław Dziekan – przewodniczący,

  • Władysław Majkowski – członek,

  • Beata Mazur – członek,

  • Roman Nawara – członek,

  • Małgorzata Rzepecka – członek

    absolutorium za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant                                                                                                                                                                Przewodniczący Zgromadzenia