Uchwała nr 8/2018 r. z dnia 22 marca 2018 r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

Na podstawie § 17, pkt 9 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje:

§1

§ 5 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka otrzymuje brzmienie:

1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną, jednak cały dochód przeznacza na działalność statutową i uzyskane w ten sposób środki nie mogą być przeznaczane do podziału między jego członków.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

4. W uzasadnionych przypadkach członkowie Stowarzyszenia mogą być na podstawie umowy wynagradzani za działania i usługi na rzecz Stowarzyszenia z uwzględnieniem § 30, pkt 3.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant                                                                                                                                                               Przewodniczący Zgromadzenia