Odpis podatku dla Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w latach 2004 – 2023

Odpis podatku dla Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w latach 2004 – 2023

   Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka zostało zarejestrowane 30 maja 2003 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000163366, a status organizacji pożytku publicznego uzyskało 19 marca 2004 r. Od początku swego istnienia prowadzi działalność charytatywną, wspiera finansowo różne lokalne instytucje i organizacje społeczne oraz uczestniczy w pracy samorządu miejskiego i powiatowego.

   Środki finansowe na swą działalność Stowarzyszenie gromadzi głównie z odpisu   podatku od osób fizycznych. W latach 2004 – 2023 swój 1 % (od 2023 r – 1,5 %) podatku na rzecz Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka przekazało 61.139 podatników z całego kraju, a łączna kwota zebrana z tego tytułu wyniosła 4.677.554,06 zł. Z tytułu innych wpłat na swą działalność statutową w tym okresie Stowarzyszenie zebrało 419.090,27 zł.

   Środki otrzymywane z odpisu podatku Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka przeznacza w całości na działalność charytatywną i wsparcie finansowe instytucji kulturalnych, szkół, klubów sportowych, parafii oraz stowarzyszeń osób niepełnosprawnych. Ilość środków finansowych przekazywanych poszczególnym beneficjariuszom uzależniona jest głównie od podatników wskazujących w swoim corocznym PIT cel szczegółowy, na który przeznaczają swój odpis podatku. Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka stosuje zasadę, że 100 % wpłat wskazanych dla poszczególnych osób, instytucji i organizacji społecznych jest im przekazywane. Koszty własne działalności Stowarzyszenia (usługi księgowe, opłaty bankowe i czynszu za lokal oraz energię elektryczną, materiały biurowe) pokrywane są z innych źródeł. Zarząd i członkowie Stowarzyszenia wykonują swą pracę społecznie.

   W latach 2004 – 2023 w ramach prowadzonej działalności charytatywnej Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka przekazało 2.887.001,25 zł dla 135 osób (w większości przypadków pomoc ta była udzielana wielokrotnie) – głównie na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji oraz pomoc dla pogorzelców w odbudowie domu. W tym samym okresie  przekazało 1.682.964,10 zł na wsparcie finansowe dla 85 instytucji i organizacji społecznych (w większości przypadków – wielokrotnie). Pozostałe środki są w trakcie rozdysponowywania.

   Wśród instytucji i organizacji społecznych największymi beneficjariuszami odpisu  podatku w latach 2004 – 2023 w Stowarzyszeniu Ziemia Bolesławiecka były:

 – 22 parafie, którym przekazano 625.48470 zł głównie na organizację letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, utrzymanie obiektów zabytkowych oraz na działalność charytatywną;

– Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, któremu przekazano 235.000,00 zł na dofinansowanie wydania czternastu edycji „Rocznika Bolesławieckiego” oraz 9 000,00 zł na wydanie innych publikacji o tematyce lokalnej;

 –  15 szkół z terenu powiatu bolesławieckiego, którym przekazano 96.471.92 zł na zakup środków dydaktycznych i nagrody dla uczniów;

 – 25 klubów sportowych, którym przekazano 167.583,35 zł na zakup sprzętu sportowego, przewóz zawodników na zawody sportowe i usługi trenerskie;

 – Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Tomaszowie Bolesławieckim, któremu przekazano 106.844,64 zł głównie na żywność dla bocianów i urządzenia do opieki nad zwierzętami;

 – 4 stowarzyszenia osób niepełnosprawnych, którym przekazano 102.267,24 zł na organizację turnusów rehabilitacyjnych i wynajem sal do ćwiczeń, organizację wyjazdów krajoznawczych;

– Dom Dziecka w Bolesławcu, któremu przekazano 33 069,16 zł głównie na zakup sprzętu stanowiącego jego wyposażenie;

– 8 lokalnych stowarzyszeń organizujących imprezy kulturalne, na dofinansowanie których przekazano 40 630,89 zł;

– Szpital Powiatowy w Bolesławcu i Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu, którym przekazano 46.616,73 zł na zakup wyposażenia;

– 7 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Bolesławiec, którym przekazano 81.438,28 zł na zakup sprzętu;

 – Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu, któremu przekazano 7.782,63 zł głównie na zakup sprzętu do pracowni modelarstwa lotniczego i organizację festiwalu teatralnego.

  Z pomocy finansowej Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka korzystają instytucje i organizacje społeczne oraz mieszkańcy Ziemi Bolesławieckiej, ale są wśród nich także osoby z powiatów: jeleniogórskiego, legnickiego, lubańskiego, lublińskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego.

   Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka zwraca się do wszystkich podatników w całym kraju o przekazywanie swojego 1,5 % podatku dla naszej organizacji – zarówno ze wskazaniem w swoim PIT celu szczegółowego (wtedy w całości przekażemy te środki wskazanym beneficjariuszom), jak bez tego wskazania (wtedy będziemy mogli zwiększyć pomoc dla najbardziej potrzebujących i rozszerzać swą działalność zgodnie z przepisami ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego).

   Do przekazania 1,5 % podatku bez wskazania celu szczegółowego wystarczy  podać w swoim corocznym PIT nasz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000163366.