UCHWAŁA ZARZĄDU 7/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego.

      UCHWAŁA ZARZĄDU 7/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w dniu  22 lutego 2024 r. zostało przedstawione SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy 1 stycznia 2023 r.  – 31 grudnia 2023 r., sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości.
 
§ 1
 
Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka przyjmuje  sprawozdanie finansowe  za  rok  obrotowy  2023 składające  się z: 
 – Bilansu  na  dzień 31 grudnia 2023 r.  wykazującego  po  stronie aktywów i pasywów kwotę 525.416,74 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta szesnaście złotych siedemdziesiąt cztery    grosze),         
  Rachunku  zysków i  strat  za  okres  1 stycznia 2023 r.   –  31 grudnia 2023 r. wykazującego zysk w kwocie 231.568,38 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych trzydzieści osiem groszy),
– Informacji dodatkowej.
Środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 525.416,74 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta szesnaście złotych siedemdziesiąt cztery grosze) zostają włączone do przychodów roku obrotowego 2024.
Zysk osiągnięty za rok obrotowy 2023 r. w kwocie zł 231.568,38  (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych trzydzieści osiem groszy) zwiększy przychody w 2024 r. i zostanie  przeznaczony  na  cele  statutowe.
.
          Przyjęto jednogłośnie.
 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Bolesławiec 22 lutego 2024 r.