UCHWAŁA ZARZĄDU 8/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego. Oraz Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w 2023 roku.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w 2023 roku.

      UCHWAŁA ZARZĄDU 8/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
Na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w dniu  22 lutego 2024 r. zostało przedstawione sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 1 stycznia 2023 r.  – 31 grudnia 2023 r., sporządzone w formie opisowej.
 
 
§ 1
 
Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka przyjmuje sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 1 stycznia 2023 r.  – 31 grudnia 2023 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
         
Przyjęto jednogłośnie.
 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                       
 
 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w 2023 roku
 
I Dane o Stowarzyszeniu
 
Nazwa: Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka
Siedziba: Bolesławiec
Adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Kaszubska 4/1
Dane o rejestracji: 30 maja 2003 r. pod numerem – KRS 0000163366 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer identyfikacyjny REGON: 23118924000000
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 6121700828
Data rozpoczęcia działalności publicznej: 30 maja 2003 r.
Data otrzymania statusu organizacji pożytku publicznego: 19 marca 2004 r.
 
Skład Zarządu Stowarzyszenia od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.:
Jan Cołokidzi – prezes
Jan Olesiak – wiceprezes Zarządu 
Edmund Maliński – sekretarz
Stanisław Wiącek – skarbnik
Przemysław Godek – członek Zarządu 
 
Skład Komisji Rewizyjnej od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
Mirosław Dziekan – przewodniczący
Jan Pipała – wiceprzewodniczący
Roman Nawara – członek
 
II Cele, zadania, formy i zakres działalności Stowarzyszenia
 
  Cele, zadania, formy i zakres działania Stowarzyszenia określa jego Statut – aktualizacja – wydanie nr 10 z dnia 22 marca 2018 r.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele statutowe w celu wzbogacenia infrastruktury ekologicznej, zdrowotnej, kulturalnej, oświatowej powiatu boleslawieckiego.
2. Udział członków stowarzyszenia we władzach samorządowych.
3. Wspieranie inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, zdrowotnych, ekologicznych i sportowych zgodnie z celami statutowymi.
4. Współpracę pomiędzy członkami społeczności lokalnych gmin, miasta i powiatu.
5. Organizację spotkań, konferencji, szkoleń, wystaw oraz innych imprez.
6. Realizację zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub grup podmiotów, o których mowa w §3, pkt 4 – 26 Statutu.
7. Współdziałanie z wszystkimi organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie powiatu w na rzecz udzielania pomocy osobom jej potrzebującym.
8. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin.
9.  Działalność charytatywną.
10. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
11. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
12. Współdziałanie z lokalnymi organizacjami i ininstytucjami w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz środowiska przyrodniczego,
13. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
14. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
15. Upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
16. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
17. Promocję i organizację wolontariatu.
 
III Posiedzenia Zarządu
 
   Posiedzenia Zarządu odbywały się w czwartki każdego tygodnia (z wyjątkiem przypadających na dni świąteczne i okresy ferii szkolnych).
   W trakcie posiedzeń Zarządu podejmowane były uchwały dotyczące dysponowania środkami finansowymi otrzymywanymi przez Stowarzyszenie oraz decyzje w innych sprawach. W trakcie 2023 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął 40 uchwał. Na posiedzeniach Zarządu podejmowane były także aktualne problemy dotyczące miasta Boleslawiec i powiatu bolesławieckiego oraz sytuacja polityczna w kraju, a także najważniejsze wydarzenia międzynarodowe.
  Ze środków zgromadzonych z odpisu 1,5 % podatku od osób fizycznych oraz z innych wpłat na działalność statutową Stowarzyszenia w 2023 r. udzielono:
 – pomocy finansowej dla 34 osób (na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, zakup sprzętu do rehabilitacji, pomoc pogorzelcom) włącznej kwocie 185.531,69  zł,
– wsparcia finansowego działalności 32 organizacji i instytucji (klubów sportowych, Muzeum Ceramiki – dofinansowanie wydania “Rocznika Boleslawieckiego 2020”,  Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Klukusiowo” w Tomaszowie Bolesławieckim,  Ochotniczych Straży Pożarnych i zespołów folklorystycznych oraz parafii w zakresie prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego) w łącznej kwocie 216.451,51 zl.
 Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w obchodach świąt państwowych organizowanych przez samorząd miejski i powiatowy. We wrześniu i październiku 2023 r. na otwartych czwartkowych posiedzeniach Zarządu odbywały się także dyskusje na temat wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 października tego roku.
   Prezes Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka dwukrotnie – w maju i we wrześniu 2023 r. –  zorganizował spotkania integracyjne w Starej Olesznej dla członków i sympatyków Stowarzyszenia oraz członków organizacji współpracujących ze Stowarzyszeniem Ziemia Bolesławiecka.
   31 grudnia 2023 r. Stowarzyszenie liczyło 20 członków.
 
 
 
 
 
IV Środki finansowe Stowarzyszenia w roku 2023
 
  Przychody Stowarzyszenia w 2023 r. :
– 1,5 % podatku od osób fizycznych         641.570,50 zł
– inne wpłaty na cele statutowe                   13.264,95zł
– składki członków                                           700,00 zł
Razem                                                        655.545,45 zł
Pozostało z 2022 r.                                    293.848,36 zł
____________________________________________
Ogółem przychody w 2023 r.                    949.393,81 zł
 
 
   Wydatki Stowarzyszenia w 2023 r.:
– koszty administracyjne (usługi księgowe, czynsz, en. elektr., opłaty bankowe) 21.993,87 zł
– koszty działalności charytatywnej                                                                     185.531,69 zł
– koszty wsparcia dla organizacji i instytucji                                                       216.451,51 zł
Razem                                                                                                                  423.977,07 zł
 
 
Pozostało na 31 grudnia 2023 r.                                                                         525.416,74 zł
 
     Rachunek strat i zysków za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r do 31 grudnia 2023 r. wykazuje zysk w wysokości 231.568,38 zł.