Konto bankowe

PKO BP

35 1020 2137 0000 9802 0459 0867

  1. Środki pieniężne mogą być wpłacane na rzecz komitetu wyborczego jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą. Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także w urzędach pocztowych.
  2. Wpłaty na rzecz komitetu wyborczego mogą być dokonywane maksymalnie do dnia wyborów.
  3. Środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 132§ 4 Kodeksu wyborczego),
  4. Zakazane jest udzielanie komitetowi wyborczemu korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem usług wymienionych w art.132 § 5 pkt 1-4 ( art. 132§ 5 Kodeksu wyborczego),
  5. Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa (art. 149 § 1 Kodeksu wyborczego),
  6. Naruszenie zasad finansowania komitetu wyborczego, wymienionego w art. 506 Kodeksu wyborczego stanowi występek zagrożony karą grzywny od 1 000 do 100 000 zł. (art. 506 Kodeksu wyborczego).