Nasz program zawiera krótkie, rzeczywiste odniesienie się do stawianych przez współczesność Bolesławca wyzwań, przedstawionych w 10 punktach. Jesteśmy w pełni świadomi ich ogromu. Nie tworzymy jednak iluzorycznego dokumentu, przytłaczającego wyborców mnogością rzekomych, przyszłych działań, mających gwarantować, że okres nowej kadencji zaowocuje rozwiązaniem wszelkich nabrzmiałych trosk.

Nasza obecność w radzie powiatu i w radzie miasta przyczyni się do skutecznego i sprawnego rozwiązywania trudnych spraw dla naszego regionu i naszych mieszkańców.

Tylko wspólnymi siłami możemy podnosić standardy, jakości życia, tworzyć warunki do rzetelnej dbałości o nasze zdrowie, edukację i wychowanie młodego pokolenia, zapewniać godny wypoczynek i bezpieczeństwo.

Stawiamy na:

Ochronę zdrowia – to także, a nawet przede wszystkim nasz szpital.

Chcemy, więc, aby w poprawianiu codziennego funkcjonowania tej placówki służyła dobra współpraca miasta z powiatem bolesławieckim i innymi gminami. Chociaż formalnie samorządem, który odpowiada za bolesławiecki szpital jest powiat bolesławiecki, prezydent miasta powinien siłą rzeczy dbać i wspierać placówkę, w której leczą się Bolesławianie, stanowiący połową mieszkańców powiatu. Należy, więc jak najszybciej, wspólnie z przyszłymi władzami powiatu wypracować model współpracy oraz formuły organizacyjnej szpitala. Do tego projektu należy zaprosić i przekonać pozostałe gminy naszego powiatu.

3xP (praca, przedsiębiorczość, podatki)

Jesteśmy przekonani, iż władze miasta, poprzez dalsze stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju przedsiębiorczości mogą i powinny pomagać w kreowaniu nowych miejsc pracy i zmniejszaniu bezrobocia. Działania takie powinny iść ze współczesnymi trendami w obszarze gospodarki. Będziemy inspirować i wspólnie tworzyć realny, odpowiadający konkretnym wyzwaniom program wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, a także dający możliwość przyciągnięcia nowych inwestorów.

Rozwijająca się sfera działalności gospodarczej to wpływ podatków do kasy miasta, które można przeznaczyć na poprawę obszaru społecznego. Poprzez naszych przedstawicieli w samorządzie zamierzamy prowadzić stałą współpracę z miejscowymi przedsiębiorcami,  środowiskami kupieckimi oraz przedstawicielami inwestorów dającymi ludziom pracę.

Dobrze zorganizowana oświata i edukacja

W dobie zasadniczych zmian w organizacji edukacji podstawowej i średniej konieczna jest ściślejsza współpraca w tym zakresie z powiatem bolesławieckim. Niezwykle ważną pozostaje kwestia finansowania szkolnictwa i wszechstronna pomoc władzom oświatowym miasta i placówkom szkolnym w jak najlepszym wdrożeniu zmian, wynikających z obecnej reformy szkolnictwa. Poprzez udział naszych radnych chcemy rozwiązywać problemy, jakie stoją przed systemem oświatowym. Zmniejszenie liczby uczniów w klasach, zorganizowanie dodatkowych zajęć dla dzieci w celu wyrównania poziomu nauczania aby rodzice nie musieli posyłać dzieci na zajęcia wyrównawcze. Ma to duże znaczenie dla rodzin niezamożnych.

Opieka społeczna

Mimo wielu pozytywnych zmian w strukturze społeczeństwa naszego miasta, a także powiatu, nadal dostrzegamy strefę ubóstwa, która mimo wdrożenia programu „500 +” dotyka zwłaszcza rodziny wielodzietne  niepotrafiące samodzielnie rozwiązywać swoich problemów, głównie finansowych i bytowych. Zabezpieczenie ich elementarnych potrzeb powinniśmy osiągać przede wszystkim poprzez stwarzanie warunków do zatrudnienia osób o niższych kwalifikacjach, także poprzez rozwój drobnej wytwórczości, prowadzenia podstawowych usług komunalnych.

Chcemy uczestniczyć w opracowywaniu programów aktywizacji zawodowej dla tych ludzi, proponowaniu zajęć dla dzieci i młodzieży oraz promowaniu funkcjonowania wszystkich środowisk, zgodnego z zasadami współżycia społecznego.

W związku ze starzejącym się społeczeństwem naszego miasta i powiatu chcemy  współtworzyć program Senior + do zwiększenia aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów. Aby  ludzie starsi, ubodzy emeryci  mieli zapewnioną  w tych placówkach  pomoc w postaci usług socjalnych ( w tym posiłek, opiekę i rehabilitację), edukacyjnych (w postaci warsztatów plastycznych, językowych, komputerowych i  rękodzielniczych), aktywności ruchowej, terapii zajęciowej i aktywizacji społecznej.

Instytucje pomocy społecznej powinny jak najrzetelniej, ale z poszanowaniem godności każdego człowieka, prowadzić monitoring sytuacji rodzin i osób, którym pomoc jest udzielana. Przyczyni się to do racjonalizacji wydawanych na pomoc środków i wyeliminuje grupy korzystające z pomocy dzięki manipulacji.

Służby miejskie i gminne powinny stale, zgodnie z potrzebami rozwijać profesjonalną pomoc terapeutyczno-profilaktyczną głównie dla dzieci, młodzieży z zagrożonych patologiami rodzin. Istotna jest pomoc dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność charytatywną i wolontariat. Nasi kandydaci do władz samorządowych to także osoby z bogatym doświadczeniem w tym zakresie, które będzie służyło realizacji dobrze prowadzonej pomocy społecznej.

Transport i komunikacja

Będziemy wspierali współpracę z powiatem bolesławieckim w zakresie wspólnych przetargów na remonty, budowę i utrzymanie dróg, a także budowę nowego mostu na Bobrze. Po wprowadzeniu darmowej komunikacji miejskiej konieczne jest rozszerzenie tego typu rozwiązania na obszar gminy wiejskiej, co powinno stać się we współpracy z władzami powiatu i gminy. Osiągnąć ten cel możemy poprzez reorganizację i dofinansowanie PKS Bolesławiec.

Będziemy poprzez naszych radnych miasta i powiatu dążyli do opracowania i wdrożenia budowy takich ciągów komunikacyjnych, które połączą centralne części miasta, rozdzielone linią kolejową. Obecnie funkcjonujące dwa tunele pod torowiskiem i przejazd pod wiaduktem oraz zamykany zaporami stanowią „wąskie gardło” dla samochodów, zwłaszcza w okresie godzin szczytowych.

Bezwzględnie potrzebne jest dalsze opracowywanie wspólnych planów miasta i powiatu dotyczących remontów i budowy dróg oraz ścieżek rowerowych i ich realizacja.

Sport i rekreacja

Powinniśmy wspólnie z klubami sportowymi działającymi na terenie Bolesławca wypracować na nowo przejrzysty i rzetelny sposób podziału środków finansowych na prowadzenie zajęć sportowych.

Chcemy również zainicjować współpracę z gminami wiejskimi i PZW w celu przystosowania okolicznych kompleksów wodnych do bezpiecznego uprawiania rekreacji, w tym utworzenie również dla potrzeb mieszkańców Bolesławca prawdziwego ośrodka wodnego przy dawnej żwirowni w Krępnicy.

Kultura i rozrywka

Chcemy, by w tworzeniu ważnych inicjatyw kulturalnych brali udział w większym stopniu mieszkańcy miasta. Będziemy wspierali wszelkie działania w tym zakresie.

Promocja Powiatu i Miasta Bolesławiec.

Powinniśmy wspólnie z władzami samorządowymi, przedsiębiorcami, mieszkańcami wypracować i wdrożyć wspólną politykę promocji całego regionu Bolesławieckiego. Miasto oraz okolice posiadają ogromne walory turystyczne, gospodarcze, społeczne, które powinny być siłą pociągową w zachęcaniu turystów do odwiedzania naszych okolic, inwestorów do zakładania firm, natomiast ludzi do osiedlania się u nas. Wzrost każdego z tych obszarów przyczyniać się będzie do rozkwitu miasta i okolic, jak i samych mieszkańców.

Sprawna administracja i zarządzanie

Jesteśmy przekonani, iż dalsza racjonalizacja systemu zarządzania miastem może przynieść pozytywny dla mieszkańców Bolesławca efekt w szeroko rozumianej współpracy z powiatem bolesławieckim.

Poprzez udział we władzach samorządowych naszych przedstawicieli pragniemy tworzyć i ugruntowywać zasadę, iż każdy człowiek, rzetelnie pracujący, podnoszący swoje kwalifikacje będzie właściwie doceniany, mając stałe poczucie bezpieczeństwa, możliwość rozwoju i awansu.

Potrzebna jest zwłaszcza oparta na takich realiach życia świadomość, że dobrze wykonywane obowiązki stanowią gwarancję ciągłości zatrudnienia, że to kompetencje i zaangażowanie są podstawą do zajmowania określonych stanowisk i otrzymywania godziwej zapłaty.

A tylko ludzie czerpiący satysfakcję z wykonywanej pracy będą dla swoich klientów uprzejmi i mili, potrafią zawsze dołożyć starań, by każdy zwracający się do urzędów petent był w pełni zadowolony z szybkiego i profesjonalnego załatwienia jego sprawy.

Otwarci na świat.

Masz ciekawy pomysł, przyjdź do nas i powiedz lub napisz. Jesteśmy otwarci na każdy dobry pomysł, który może przyczynić się do rozwoju Miasta i powiatu Bolesławieckiego, a także wzrostu świadomości, zadowolenia, bezpieczeństwa, jego mieszkańców.

WSPÓLNY POWIAT I WSPÓLNE MIASTO TO WSPÓLNE DOBRO NASZEGO REGIONU I NASZYCH MIESZKAŃCÓW.