Program Komitetu Wyborczego Wyborców Ziemi Bolesławieckiej 2024

Nasz program zawiera krótkie, rzeczywiste odniesienie się do stawianych przez współczesność Bolesławca wyzwań, przedstawionych w 10 punktach. Jesteśmy w pełni świadomi ich ogromu. Nie tworzymy jednak iluzorycznego dokumentu, przytłaczającego wyborców mnogością rzekomych, przyszłych działań, mających gwarantować, że okres nowej kadencji zaowocuje rozwiązaniem wszelkich nabrzmiałych trosk.

Nasza obecność w radzie powiatu i w radzie miasta przyczyni się do skutecznego i sprawnego rozwiązywania trudnych spraw dla naszego regionu i naszych mieszkańców.

Tylko wspólnymi siłami możemy podnosić standardy, jakości życia, tworzyć warunki do rzetelnej dbałości o nasze zdrowie, edukację i wychowanie młodego pokolenia, zapewniać godny wypoczynek i bezpieczeństwo.

Szczególną uwagę będziemy przykładać do następujących dziedzin życia w naszej lokalnej społeczności:

Ochrona zdrowia – to także, a nawet przede wszystkim nasz szpital

Chcemy, więc, aby w poprawianiu codziennego funkcjonowania tej placówki służyła dobra współpraca miasta z powiatem bolesławieckim i innymi gminami. Wspólna współpraca Starosty powiatu oraz Prezydenta miasta przyczyni się do rozwoju służby zdrowia. Wierzmy, że wspólnie z przyszłymi władzami powiatu wypracujemy model współpracy oraz formuły organizacyjnej szpitala.

3xP (praca, przedsiębiorczość, podatki)

Jesteśmy przekonani, iż władze miasta, poprzez dalsze stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju przedsiębiorczości mogą i powinny pomagać w kreowaniu nowych miejsc pracy i zmniejszaniu bezrobocia. Działania takie powinny iść ze współczesnymi trendami w obszarze gospodarki. Będziemy inspirować i wspólnie tworzyć realny, odpowiadający konkretnym wyzwaniom program wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, a także dający możliwość przyciągnięcia nowych inwestorów.

Rozwijająca się sfera działalności gospodarczej to wpływ podatków do kasy miasta, które można przeznaczyć na poprawę obszaru społecznego. Poprzez naszych przedstawicieli w samorządzie zamierzamy prowadzić stałą współpracę z miejscowymi przedsiębiorcami,  środowiskami kupieckimi oraz przedstawicielami inwestorów dającymi ludziom pracę.

Dobrze zorganizowana oświata i edukacja

W dobie zasadniczych zmian w organizacji edukacji podstawowej i średniej konieczna jest ściślejsza współpraca w tym zakresie z powiatem bolesławieckim. Poprzez udział naszych radnych chcemy rozwiązywać problemy, z jakimi boryka się system oświaty. Zmniejszenie liczby uczniów w klasach, zorganizowanie dodatkowych zajęć dla dzieci w celu wyrównania poziomu nauczania aby rodzice nie musieli posyłać dzieci na zajęcia wyrównawcze. Ma to duże znaczenie dla rodzin niezamożnych.

Opieka społeczna

Mimo wielu pozytywnych zmian w strukturze społeczeństwa naszego miasta, a także powiatu, nadal dostrzegamy strefę ubóstwa, która mimo wdrożenia programu „800 +” dotyka zwłaszcza rodziny wielodzietne  niepotrafiące samodzielnie rozwiązywać swoich problemów, głównie finansowych i bytowych. Zabezpieczenie ich elementarnych potrzeb powinniśmy osiągać przede wszystkim poprzez stwarzanie warunków do zatrudnienia osób o niższych kwalifikacjach, także poprzez rozwój drobnej wytwórczości, prowadzenia podstawowych usług komunalnych.

Chcemy uczestniczyć w opracowywaniu programów aktywizacji zawodowej dla tych ludzi, proponowaniu zajęć dla dzieci i młodzieży oraz promowaniu funkcjonowania wszystkich środowisk, zgodnego z zasadami współżycia społecznego.

W związku ze starzejącym się społeczeństwem naszego miasta i powiatu chcemy  współtworzyć program. Aby  ludzie starsi, ubodzy emeryci  mieli zapewnioną  w tych placówkach  pomoc  w postaci usług socjalnych (w tym posiłek, opiekę i rehabilitację), edukacyjnych (w postaci warsztatów plastycznych, językowych, komputerowych i  rękodzielniczych), aktywności ruchowej, terapii zajęciowej i aktywizacji społecznej.

Instytucje pomocy społecznej powinny jak najrzetelniej, ale z poszanowaniem godności każdego człowieka, prowadzić monitoring sytuacji rodzin i osób, którym pomoc jest udzielana. Przyczyni się to do racjonalizacji wydawanych na pomoc środków i wyeliminuje grupy korzystające z pomocy dzięki manipulacji.

Służby miejskie i gminne powinny stale, zgodnie z potrzebami rozwijać profesjonalną pomoc terapeutyczno-profilaktyczną głównie dla dzieci, młodzieży z zagrożonych patologiami rodzin. Istotna jest pomoc dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność charytatywną i wolontariat. Nasi kandydaci do władz samorządowych to także osoby z bogatym doświadczeniem w tym zakresie, które będzie służyło realizacji dobrze prowadzonej pomocy społecznej.

Transport i komunikacja

Będziemy wspierali współpracę z powiatem bolesławieckim w zakresie wspólnych przetargów na remonty, budowę i utrzymanie dróg. Po wprowadzeniu darmowej komunikacji miejskiej konieczne jest rozszerzenie tego typu rozwiązania na obszar gminy wiejskiej, co powinno stać się we współpracy z władzami powiatu i gminy. Osiągnąć ten cel możemy poprzez reorganizację i dofinansowanie MZK Bolesławiec.

Będziemy poprzez naszych radnych miasta i powiatu dążyli do opracowania i wdrożenia budowy takich ciągów komunikacyjnych, które połączą centralne części miasta, rozdzielone linią kolejową. Obecnie funkcjonujące dwa tunele pod torowiskiem i przejazd pod wiaduktem oraz zamykany zaporami stanowią „wąskie gardło” dla samochodów, zwłaszcza w okresie godzin szczytowych.

Bezwzględnie potrzebne jest dalsze opracowywanie wspólnych planów miasta i powiatu dotyczących remontów i budowy dróg oraz ścieżek rowerowych i ich realizacja

Sport i rekreacja

Powinniśmy wspólnie z klubami sportowymi działającymi na terenie Bolesławca wypracować na nowo przejrzysty i rzetelny sposób podziału środków finansowych na prowadzenie zajęć sportowych.

Infrastruktura sportowa miasta Bolesławca cały czas się poszerza. Istotną kwestią we właściwym wykorzystaniu bazy sportowej jest jej dostępności dla wszystkich pasjonatów sportu i aktywnego spędzania czasu.

„We współczesnym świecie sport jest ważną wartością cywilizacyjną, kulturową i społeczną.
W rozwiniętych społeczeństwach sport stał się dobrem powszechnym, dostępnym w różnych formach – stosownie do możliwości i zainteresowań obywateli. Jest także składową polityki społecznej nowoczesnego państwa, stymulując wiele gałęzi gospodarki, tworząc swoisty rynek pracy. Dzięki swojej specyfice jest istotnym czynnikiem kształtowania zdrowia, rozwijania nawyków i zachować prozdrowotnych, a także wartościową formą spędzania wolnego czasu.  Z tych względów państwo jest żywotnie zainteresowane rozwojem i upowszechnieniem sportu.”

2 Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 r., Ministerstwo Sportu, s. 4.

Mając na uwadze dalszą popularyzację aktywnego trybu życia wśród mieszkańców miasta  i powiatu za priorytetowe działania na najbliższe lata chcemy: dalszą rozbudowę i modernizację miejskiej infrastruktury sportowej, podniesienie sprawności psychofizycznej dzieci i młodzieży oraz zapewnienie bezpiecznych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu poprzez organizację zajęć i imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, rozwój sportowych talentów, poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców, aktywizację sportową dla różnych grup wiekowych.

Kultura i rozrywka

Chcemy, by w tworzeniu ważnych inicjatyw kulturalnych brali udział w większym stopniu mieszkańcy miasta. Będziemy wspierali wszelkie działania w tym zakresie.

Uważamy, że należy zwiększyć ilość organizowanych koncertów i wydarzeń kulturalnych dla różnych gustów i zainteresowań.

Zależy nam na zwiększeniu dostępności animatorów, pedagogów, ekspertów oraz miejsc do prowadzenia zajęć rozwijających zdolności dzieci i młodzieży.

Promocja powiatu i miasta Bolesławiec

Powinniśmy wspólnie z władzami samorządowymi, przedsiębiorcami, mieszkańcami wypracować i wdrożyć wspólną politykę promocji całego regionu Bolesławieckiego. Miasto oraz okolice posiadają ogromne walory turystyczne, gospodarcze, społeczne, które powinny być siłą pociągową w zachęcaniu turystów do odwiedzania naszych okolic, inwestorów do zakładania firm, natomiast ludzi do osiedlania się u nas. Wzrost każdego z tych obszarów przyczyniać się będzie do rozkwitu miasta i okolic, jak i samych mieszkańców.

Sprawna administracja i zarządzanie

Poprzez udział we władzach samorządowych naszych przedstawicieli pragniemy tworzyć i ugruntowywać zasadę, iż każdy człowiek, rzetelnie pracujący, podnoszący swoje kwalifikacje będzie właściwie doceniany, mając stałe poczucie bezpieczeństwa, możliwość rozwoju i awansu.

Potrzebna jest zwłaszcza oparta na takich realiach życia świadomość, że dobrze wykonywane obowiązki stanowią gwarancję ciągłości zatrudnienia, że to kompetencje i zaangażowanie są podstawą do zajmowania określonych stanowisk i otrzymywania godziwej zapłaty.

A tylko ludzie czerpiący satysfakcję z wykonywanej pracy będą dla swoich klientów uprzejmi i mili, potrafią zawsze dołożyć starań, by każdy zwracający się do urzędów petent był w pełni zadowolony z szybkiego i profesjonalnego załatwienia jego sprawy.

Otwarci na świat

Masz ciekawy pomysł, przyjdź do nas i powiedz lub napisz. Jesteśmy otwarci na każdy dobry pomysł, który może przyczynić się do rozwoju Miasta i powiatu Bolesławieckiego, a także wzrostu świadomości, zadowolenia, bezpieczeństwa, jego mieszkańców.

WSPÓLNY POWIAT I WSPÓLNE MIASTO TO WSPÓLNE DOBRO NASZEGO REGIONU I NASZYCH MIESZKAŃCÓW.